Filters
1 Hit in 0.033 sec

HOW DOES IT WORK? SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL THINKING OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL PUPILS
JAK VĚCI FUNGUJÍ? PODPORA ROZVOJE TECHNICKÉHO MYŠLENÍ U ŽÁKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Anna ŠMERINGAIOVÁ
2020 Journal of Technology and Information Education  
The article is devoted to the development of technical literate society of the 21st century in the context of securing a professionally skilled workforce in promising areas of industry. It is necessary to lay the foundations of technical literacy at pre-school age and to continue throughout all life. In building a relationship to technology, it is necessary to encourage the internal motivation of children, which is based on natural curiosity and the need to know. In addition to teaching
more » ... to teaching technology at primary and secondary levels of primary school, a number of secondary technical and technical colleges, state institutions and the media have an important support role in technical education for children. The following are examples of activities aimed at popularizing science and technology in Slovakia. JAK VĚCI FUNGUJÍ? PODPORA ROZVOJE TECHNICKÉHO MYŠLENÍ U ŽÁKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL Abstrakt: Článek je věnován otázkám rozvoje technicky gramotné společnosti 21. století v kontextu zajištění odborně zdatné pracovní síly v perspektivních oblastech průmyslu. Základy technické gramotnosti je nutné položit už v předškolním věku a pokračovat celý život. Při budování vztahu k technice je nutné povzbudit vnitřní motivaci dětí, která je postavena na přirozené zvědavosti a potřebě poznávat. Vedle výuky techniky na primárním a sekundárním stupni základní školy, má v oblasti technického vzdělávání dětí významnou podpornou roli celá řada aktivit středních a vysokých škol technického zaměření, státních institucí a médií. Uvedené jsou příklady aktivit zaměřených na popularizaci vědy a techniky na Slovensku.
doi:10.5507/jtie.2020.004 fatcat:juhi5ryfifdm5cf6yo5bqdtigy