Filters
1 Hit in 0.044 sec

A new method to assess fiber laser welding quality of stainless steel 304 based on machine vision and Hidden Markov Models

Xin Tang, Ping Zhong, Lingling Zhang, Jun Gu, Zhaopeng Liu, Yinrui Gao, Haowei Hu, Xutong Yang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3009321 fatcat:brgx2aoj5rh57ftzumf4ca4phe