Filters
1 Hit in 0.055 sec

Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Eğilim Durumlarının Belirlenmesi

Mehmet VURAL, Tamer KARADEMİR, Ayhan KAYABAŞI
2019 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi  
Öz Bu araştırmanın amacı ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin şiddet eğilim durumlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 145 kız, 244 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 389 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 20 sorudan oluşan şiddet eğilim ölçeği uygulanmıştır. Bireylerin şiddet eğilim ortalamaları cinsiyet, yaş, sınıf, alan, spor geçmişi, aile geliri gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0
more » ... inde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Verilere normallik testi (Kolmogorow-Smirnov D test) ve veri sayısına bakılarak uygun olan test yöntemleri belirlenmiştir. Araştırmanın verileri parametrik test uygulayacak kadar normal dağılım göstermediğinden Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların cinsiyet, eğitim alanı, spor geçmişi, aile geliri, anne-baba eğitim durumu, okul türü (düz ve spor lisesi), anne-baba çalışma durumu, kardeş sayısı ve anne-baba tutumu değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Araştırma grubunun kendini tanımla ve arkadaşını tanımla değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p<0,05). Sonuç olarak ortaöğretim seviyesinde eğitim gören bireylerin şiddet eğilimleri arkadaş grubunun sahip olduğu özelliklerden ve kendisinin sahip olduğu durumdan etkilendiği söylenebilir. Abstract The aim of this study was to determine the tendency of violence in secondary education students. For this purpose, a total of 389 (145 female), (244 male) students voluntarily participated in the study. The participants were given a 20-item violence tendency scale. The averages of violence tendency of individuals were examined in terms of various variables such as gender, age, class, area, sports history, family income. SPSS 20.0 program was used to analyze the data obtained from the study. The appropriate test methods for the study purpose was determined using the number of data and the normality test (Kolmogorow-Smirnov D test). Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U tests were used because the data of the study did not show normal curve. The significance level was determined as p <0.05. As a result of the analyzes significance differences was no found in terms of gender, education area, sports background, family income, parental education status, school type (normal high school and sports high school), parental status, number of siblings and parental attitudes (p<0,05). A statistically significant difference was found in the define yourself and define friend variable in the study (p <0.05). As a result, it could be said that violence tendency of the individuals who educated at normal high school and sports high school is affected by their situation and their friend group.
doi:10.31680/gaunjss.567010 fatcat:274ba22h5nguvjxykjyuz5kls4