Filters
1 Hit in 0.26 sec

Results of inventory and revalorisation project of the historical park in Konarzewo

Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
2016 Nauka Przyroda Technologie  
Streszczenie. Praca dotyczy parku zabytkowego, będącego częścią założenia rezydencjonalno--folwarcznego w Konarzewie. Opisywany obiekt ma długą i bogatą historię, jest niezwykle cenny pod względem architektonicznym, krajobrazowym i historycznym. Wieś Konarzewo stanowiła własność znanych rodów szlacheckich: Konarzewskich, Radomickich, Działyńskich, Dzieduszyckich czy Czartoryskich (ich własnością pozostawała do 1945 r.), obecnie ponownie stanowi prywatną własność. W ramach prowadzonych badań
more » ... wadzonych badań park został objęty szczegółową inwentaryzacją i koncepcją rewaloryzacji. Słowa kluczowe: rewaloryzacja zabytkowego parku, analiza dendrochronologiczna, park krajobrazowy Wstęp Założenie rezydencjonalno-folwarczne w Konarzewie ma bogatą historię oraz jest ważnym i cennym obiektem pod względem architektonicznym, krajobrazowym i historycznym. Konarzewo było wsią szlachecką i stanowiło siedzibę znanych wielkopolskich rodów. Po 1945 roku, podobnie jak wiele innych zespołów tego rodzaju, zostało wraz z terenami uprawnymi, należącymi wówczas do rodziny Czartoryskich, upaństwowione. Do 1992 roku zespołem zarządzało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Spowodowało to przerwanie historycznej ciągłości funkcjonowania obiektu. Błędne decyzje dotyczące zagospodarowania założenia, brak świadomości o jego wartości historycznej i struktu-Wilkaniec, A., Barczak, L., Targońska, A., Walerzak, M. T. (2016). Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol., 10, 3, #26. 2 rze kompozycyjnej, lub lekceważenie tych wartości, spowodowały postępującą dewastację i zaniedbanie. Mimo to pałac i park przetrwały do czasów współczesnych. W 2013 roku spadkobiercy rodziny Czartoryskich odzyskali zespół pałacowo-parkowy, który obecnie wymaga rewaloryzacji. Celem podjętych badań było ustalenie składu gatunkowego istniejących w parku zadrzewień, orientacyjne określenie ich wieku, uzyskanie informacji, jak ukształtowany był układ przestrzenny i kompozycyjny założenia na tle układu przestrzennego wsi, oraz opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku.
doi:10.17306/j.npt.2016.3.26 fatcat:korqnyu4aveavfhabumfegj7je