Filters
1 Hit in 0.042 sec

Patentability conditions for the invention protection

Obrad T. Čabarkapa, Dalibor P. Petrović, Marina S. Dunjić
2013 Vojnotehnički Glasnik  
za strategijsko planiranje, Beograd Sažetak: Pronalasci se javljaju kao jedan od rezultata stvaralačkog rada koji se štite patentom ili malim patentom, pod uslovom da je podneta patentna prijava. Pronalasci su vrsta inovacija koji imaju tehnički karakter, jer nude rešenja nekog tehničkog problema i mogu da se odnose na bilo koju oblast tehnike. U osnovi pronalaska su određene tehničke karakteristike, kao predmet (tačno definisan kroz patentne zahteve), za koje se traži zaštita. Patentna zaštita
more » ... a. Patentna zaštita je pravo koje se priznaje njegovom nosiocu sa ciljem ekonomskog iskorišćavanja pronalaska. Da bi neki pronalazak dobio patentnu zaštitu mora da bude patentibilan odnosno da ispunjava sledeće uslove: postojanje pronalaska, novost, inventivni nivo i industrijska primenljivost pronalaska. Uopšte, kod ispitivanja ovih uslova, treba poći od nacionalne zakonske regulative iz oblasti patentne zaštite, koja precizira šta se sve ne smatra pronalaskom i šta se ne može štititi patentom odnosno malim patentom. Ispitivanje uslova patentibilnosti vrši se u određenoj fazi postupka ispitivanja prijave patenta od strane stručnih lica iz oblasti tehnike na koju se pronalazak odnosi. Ako su ispunjeni svi zahtevani uslovi, kaže se da je pronalazak patentibilan i da se može vršiti njegova patentna zaštita. Ključne reči: pronalazak, patentibilnost, patenti, mali patent, novost pronalaska, inventivni nivo pronalaska, industrijska primenljivost pronalaska, zaštita. Uvod ao krajnji cilj primene rezultata naučnoistraživačkog rada nastaju inovacije. Da bi se u toku stvaralačkog rada došlo do inovacije, potrebno je uz primenu otkrića i vlastitih saznanja, uspostaviti sopstveni koncept, ideju ili metod za njeno stvaranje. Pod inovacijom se smatraju novi proizvodi, procesi, tehnologije i usluge sa unikatnim svojstvima.
doi:10.5937/vojtehg61-1595 fatcat:27vgw2atmfb6tgxkpyic5tqkua