Filters
1 Hit in 0.2 sec

Crime and the Media: A Vicious Circle?

Keith Soothill
1998 AQ Australian Quarterly  
Streszczenie Cel pracy. Analiza anomalii uzębienia (ageneza, nadliczbowość zębów, mikrodoncja, transpozycje, zęby zatrzymane, zęby pryzmatyczne, dilaceracje, nie do rozwój szkliwa, dens evaginatus i dens invaginatus), u pacjentów przed leczeniem ortodontycznym. Materiał i metody. Zbadano kliniczną i radiologiczną dokumentację 379 pacjentów przed leczeniem ortodontycznym. Wyniki. U 22.2% pacjentów wykryto co najmniej jedną anomalię zębową. Przewaga kobiet była statystycznie znacząca (test
more » ... acząca (test chikwadrat, p<0.05) w porównaniu z mężczyznami. Wnioski. Wrodzony brak zębów i obecność zatrzymanych zębów należały do najczęściej odnotowanych anomalii. Znajomość nieprawidłowości zębowych i ich wzajemne zależności mogą mieć znaczenie dla ulepszenia planowanego leczenia ortodontycznego. Malocclusion and prevalence of developmental dental anomalies of form, size, number and eruption in southern Europe Wady zgryzu i występowanie wad rozwojowych zębów w zakresie ich kształtu, rozmiaru, liczby i wyrzynania na południu Europy Abstract Aim of the study. To analyze dental anomalies (agenesis, supernumerary teeth, microdontia, transposition, impaction, taurodontism, dilacerations, enamel hypoplasia, dens evaginatus and dens invaginatus) in orthodontic subjects. Material and method. Pretreatment clinical and radiographic records of 379 orthodontic subjects were studied. Results. 22.2% of patients presented at least one dental anomaly. The prevalence in females was statistically significant (chi squared test, p<0.05) compared to males. Conclusions. Congenitally absent teeth and the presence of impacted teeth were the most frequently observed abnormalities. Orthodontic planning and treatment could be improved by bearing in mind the presence of dental anomalies and the relationships between them.
doi:10.2307/20637721 fatcat:my3qx7qjxbaubax2onheoq2yji