Filters
1 Hit in 0.053 sec

Process of optimization of retail trade spatial development with application of locational-alocational models

Milan Kukrika, Emilija Manic
2008 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.3 МИЛАН КУКРИКА 1 ЕМИЛИЈА МАНИЋ 2 ПРОЦЕС ОПТИМИЗАЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА МАЛОПРОДАЈНЕ МРЕЖЕ ПРИМЕНОМ ЛОКАЦИОНО-АЛОКАЦИОНИХ МОДЕЛА Садржај: Рад на једноставан начин представља основну структуру и примену локационо-алокационих модела у територијалном планирању малопродајне мреже, покушавајући да издвоји недостатке појединих модела и правце њихове дање надоградње. Пружа се увид у њихову основну намену и објашањавају се основни фактори које модели узимају у обзир
more » ... и узимају у обзир приликом алоцирања тражње. Локационо-алокациони модели су важан сегмент у развоју процеса оптимизације просторног развоја трговинске мреже, са нагласком да се они у будућности све више приближавају и интегришу са просторно-интерактивним моделима, стварајући на тај начин квалитетну методологију за планирање и усмеравање просторног развоја трговине. Методологија која је примењивана у раду базирана је на проучавању досадашњих истраживања у овој области, а приликом конкретне примене појединих локационо-алокационих модела на одређеним територијама Србије, било је неопходно креирање посебаног софтвера (због проблема са израчунавањаматрична множења уз рекурзију). Како још увек није успешно изведена интеграција ових модела у ГИС софтвере, то су резултати добијени развијањем метаформула уведени у АrcGIS 9.2 софтвер и приказани у виду карата. Кључне речи: локациони-алокациони модели, ГИС, оптимизација, малопродајна мрежа, просторниинтерактивни модели Apstract: This article gives a simple and brief scope of structure and usage of location-allocation models in territory planning of retail network, trying to show the main shortage of some given models and the primary direction of their future improving. We give an inspection of theirs main usage and give an explanation of basic factors that models take in consideration during the process of demand allocation. Location-allocation models are an important segment of development of spatial retail network optimization process. Their future improvement is going towards their approximation and integration with spatial-interaction models. In this way, much better methodology of planning and directing spatial development of trade general. Methodology which we have used in this research paper is based on the literature and research projects in the area. Using this methodology in analyzing parts of Serbian territory through usage of location-allocation models, showed the need for creating special software for calculating matrix with recursions. Considering the fact that the integration of location-allocation models with GIS still didn't occur, all the results acquired during the calculation of methaformula has been brought into ArcGIS 9.2 software and presented as maps. Увод Свака малопродајна компанија тежи да територију на којој врши своју делатност опслужи на најбољи могући начин. Да би се то постигло потребно је добро упознати простор у коме се егзистира (кроз ГИС је могуће организовати квалитетан мониторинг и анализу карактеристика територије), одредити укупан потенцијал дате
doi:10.2298/gsgd0802065k fatcat:6jgnm366mjbohjqrwh7wrzhjze