Filters
1 Hit in 0.049 sec

Impact of Consumer Bankruptcy on Execution of Contracts of which Consumer Bankrupt is a Party
WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE

Maciej Pannert
2017 Acta Iuris Stetinensis  
Streszczenie Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia wykonywania w upadłości konsumenckiej umów, których stroną jest upadły. Zaproponowany przedmiot rozważań wydaje się być o tyle ciekawy, że w odniesieniu do upadłości konsumenckiej stosuje się odpowiednio, a nie wprost, ogólne przepisy o postępowaniu upadłościowym. Taki sposób regulacji może być źródłem wątpliwości, co do tego, w jakim zakresie specyfika upadłości konsumenckiej będzie wymuszać modyfikację ogólnych konstrukcji prawa
more » ... prawa upadłościowego, w tym zwłaszcza formułujących zasady wykonywania zobowiązań z umów, których stroną jest upadły. Artykuł niniejszy jest zatem próbą wskazania zakresu koniecznej modyfikacji w warunkach upadłości konsumenckiej ogólnych zasad ingerencji w zasadę pacta sunt servanda przewidzianych przepisami art. 98-115 p.u., umożliwiającej realizację podstawowego celu konsumenckiej procedury upadłościowej, jaką jest uwolnienie niewypłacalnego dłużnika od niewykonanych zobowiązań. Słowa kluczowe: zobowiązania z umów, upadłość konsumencka, syndyk, odstąpienie od umowy, dłużnik, wierzyciele, oddłużenie #0# Maciej Pannert Wprowadzenie "Upadłość konsumencka", a ściślej rzecz ujmując, postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej regulowane przepisami art. 491 1 -491 23 p.u. 1 , stanowi w istocie odrębne postępowanie upadłościowe, do którego to, z uwagi na treść normy odsyłającej z art. 491 2 ust. 1 p.u., należy odpowiednio stosować przepisy o postępowaniu upadłościowym z pominięciem jednak unormowań wyłączonych wprost w powołanej regulacji 2 . Odmienność celów, jakie realizuje "postępowanie upadłościowe przedsiębiorców" i "upadłość konsumencka", może skłaniać do zastanowienia, czy stosowanie na gruncie upadłości konsumenckiej ogólnych konstrukcji prawa upadłościowego, dotyczących wykonywania zobowiązań z umów zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości, jest zabiegiem właściwym, korespondującym z oddłużeniową funkcją upadłości konsumenckiej 3 . Wszak upadłość konsumencka, jak podnosi się w literaturze, powinna być traktowana jako instrument obsługi zadłużenia, jedynie w ograniczonym zakresie uwzględniający zbiorowy interes wierzycieli niewypłacalnego dłużnika 4 . Odnosząc się do tak zarysowanego zagadnienia, nie można przy tym abstrahować od istotnych zmian, jakie z dniem 01.01.2016 roku 5 wprowadzono do treści przepisu art. 98 p.u. -o nota bene podstawowym znaczeniu dla rozważanej materii. Konsekwencje normatywne znowelizowania powołanej regulacji będą więc stanowiły niejako równoległy przedmiot analizy niniejszego opracowania.
doi:10.18276/ais.2017.19-04 fatcat:ggommpwvcjaafhjfiaaeixhhte