Filters
1 Hit in 0.044 sec

Rehabilitation Application of Fullerton test in assessment of the influence of movement rehabilitation on the overall physical fitness of patients with lung cancer

Aleksander Barinow-Wojewódzki, Maria Laurentowska, Katarzyna Domaszewska, Edyta Michalak, Katarzyna Paszkiewicz
2013 Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Streszczenie Wstęp: W ostatnich latach rak płuc był przyczyną ok. 1,1 mln zgonów na świecie. Pojawiające się w jego przebiegu zmiany patologiczne w płucach doprowadzają do zaburzeń przepływu powietrza w pęcherzykach płucnych o różnym stopniu nasilenia. Skutkiem tych nieprawidłowości jest nadmierne obciążenie pracą całego układu oddechowego, z mięśniami oddechowymi włącznie. Zakłócenia wentylacji i wymiany gazowej prowadzą do kwasicy oddechowej i bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia
more » ... do obniżenia poziomu wydolności fizycznej. Celem pracy była ocena wpływu różnych programów rehabilitacyjnych na sprawność ogólną pacjentów chorych na raka płuc poddawanych chemioterapii. Materiał i metody: Badaniami objęto 70 mężczyzn w wieku 63 lat. Przed rozpoczęciem i po ukończeniu leczenia rehabilitacyjnego oceniano sprawność pacjentów, posługując się testem Fullerton. Wyodrębniono 3 grupy badawcze, w których zastosowano rehabilitację o różnej intensywności. Wyniki: Zastosowane leczenie rehabilitacyjne w grupie pierwszej spowodowało zwiększenie siły mięśniowej i elastyczności kończyn górnych, siła kończyn dolnych nie zmieniła się, zmniejszyła się długość dystansu w badaniu po terapii. W grupie drugiej wzrosła zarówno siła, jak i elastyczność kończyn górnych i dolnych oraz zwiększył się pokonany dystans. W grupie trzeciej nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach badanych parametrów przed terapią i po niej. Wnioski: Umiarkowany program rehabilitacyjny obejmujący ćwiczenia usprawniające spowodował uzyskanie lepszych wyników badanych parametrów w porównaniu z leczeniem rehabilitacyjnym poszerzonym o trening wytrzymałościowy. Słowa kluczowe: rehabilitacja, rak płuc, test Fullerton. REHABILITATION Abstract Background: In recent years, lung cancer has been the cause of around 1.1 million deaths worldwide. The pathological changes occurring in the lungs lead to disorders of airflow in pulmonary alveoli with different levels of intensity. The disorders of ventilation and gas exchange cause respiratory acidosis and are directly responsible for the decrease of the physical capability of the body. The aim of the paper was to evaluate the influence of different rehabilitation programs on the general physical fitness of patients under chemotherapy. Material and methods: The study involved 70 men of mean age 63. Before and after the rehabilitation, the physical fitness was evaluated using the Fullerton test. Three study groups were isolated, each of them involving a different level of intensity of rehabilitation. Results: In the first group there was in increase of muscle strength and of the flexibility of the upper limbs. The strength of the lower limbs did not change and in the test after the therapy the length of the covered distance got shorter. With the second group, the strength and flexibility of both upper and lower limbs increased, as did the covered distance. No significant changes in the values of the parameters noted before and after the therapy were noted. Conclusions: The program involving therapeutic exercises gave better results in the monitored parameters compared to rehabilitation treatment extended by endurance training.
doi:10.5114/kitp.2013.39749 fatcat:34vucqucpjbl3novkmnu2udene