Filters
1 Hit in 0.035 sec

Stiff Person Syndrome-The Less Common Antibody: A Case Report

Hüseyin Nezih Özdemir, Derya Yöndem, Seren Kaplan, Figen Gökçay
2020 Türk Nöroloji Dergisi  
Stiff Person syndrome (SPS) is a rare, disabling syndrome characterized by progressive muscle stiffness and axial rigidity. It may have an autoimmune, paraneoplastic or cryptogenic etiology. A 59-year-old woman presented with stiffness and involuntary spasms in the lower extremities. In a neurologic examination, lower extremity and axial rigidity were revealed. Anti-glutamic acid decarboxylase antibody was negative, anti-amphiphysin was antibody positive. She was diagnosed as having SPS. The
more » ... having SPS. The symptoms were improved after intravenous immunoglobulin and cancer therapy. Stiff Person sendromu (SPS), kaslarda ilerleyici katılık ve aksiyel kaslarda rijidite ile karakterize; nadir görüleni özürlülük oluşturabilen bir sendromdur. Otoimmün, paraneoplastik veya kritojenik etiyolojiye sahip olabilir. Elli dokuz yaşında kadın hasta bacaklarında katılık ve istemsiz spazmlar ile başvurdu. Nörolojik muayenede bacaklarda ve aksiyel kaslarda rijite saptandı. Anti-glutamik asit dekarboksilaz antikoru negatif, anti-amfifizin antikoru pozitifti. SPS tanısı kondu. İntravenöz immünoglobulin ve kanser tedavisinin ardından hastanın bulgularında düzelme izlendi. Abstract Öz Ad dress for Cor res pon den ce/Ya z›fl ma Ad re si:
doi:10.4274/tnd.2019.80708 fatcat:tkbipkgyfncfhpz24yhelnsgme