Filters
1 Hit in 0.041 sec

Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství

Matěj Troup
2020 Studia philosophica  
Abstrakt Východiskem článku je fakt, že současná anglicky psaná filozofie přátelství je silně inspirována aristotelskou teorií přátelství a považuje ji za nejvlivnější v rámci antických teorií. Toto východisko je v první části článku ilustrováno obecnými i konkrétními příklady. Druhá a hlavní část článku si klade za cíl prověřit, zdali je Aristotelův primát v inspirativnosti současných myslitelů opodstatněný. To je provedeno na základě porovnání kvalit, kterými disponuje Aristotelova teorie
more » ... totelova teorie přátelství a teorie dalších antických myslitelů -Platóna, Cicerona a Plútarcha. Abstract The starting point of the article is that the contemporary English written philosophy of friendship is strongly inspired by Aristotelian theory of friendship and considers this theory as the most influential among ancient theories. The starting point is illustrated in the first part of the article by general and specific examples. Second and main part aims to examine justification of such a primacy of Aristotle's inspirations in contemporary philosophy of friendship. The verification is performed through Matěj Troup Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství STUDIE / ARTICLES comparison of qualities of Aristotle´s theory and theories of other ancient philosophers -Plato, Cicero and Plutarch. Předložený článek si klade za cíl ověřit, zda a nakolik jsou moderní inspirace Aristotelovou filozofií přátelství opodstatněné kvalitami této koncepce, a to ve srovnání s dalšími antickými koncepcemi přátelství. Moderními inspiracemi mám na mysli fakt, že současní myslitelé zabývající se přátelstvím 2 na Aristotela ve velké míře odkazují, rozvíjí jeho myšlenky nebo jeho myšlení kritizují, a tím zároveň budují teorii vlastní. Článek obsahuje dvě části: 1) Doložení výchozí teze, že Aristotelova koncepce přátelství je skutečně pro současné anglofonní myslitele primárním inspiračním zdrojem, pokud jde o antické koncepce přátelství. 2) Analýzu kvalit Aristotelovy teorie přátelství a jejich srovnání s kvalitami teorií přátelství jiných antických myslitelů, jmenovitě Platóna, Cicerona a Plútarcha.
doi:10.5817/sph2020-1-2 fatcat:4fj5lp3acrb3fkf24yyljlzvsu