Filters
1 Hit in 0.3 sec

Grimstad – skarre-r-ens første tilbakeslag?

Bjørg M. Nyjordet
2019 Målbryting  
I denne artikkelen1 vil jeg presentere noen tall fra en forundersøkelse om r-lyden i Grimstad. I skrivende stund avslutter jeg en masteroppgave om et ganske annet emne, men prosjektet jeg beskriver her kommer jeg til å gå videre med senere i en eller annen form. Tallene jeg presenterer er foreløpige, men de er interessante, og de viser at det er grunn til å supplere og nyansere de nåvaerende oppfatninger av tilegnelse og utvikling av r-lyden i norsk. Flere steder i landet vårt opplever
more » ... t opplever skarre-r-en nå suksess og fremgang, og Grimstad har i flere generasjoner vaert en stabil skarre-by. Nå kan det imidlertid se ut som at skarre-r-en møter motstand hos sine egne. Jeg vil i det videre gjøre rede for mine antakelser om en mulig variasjon i r-lyden i Grimstad. 1 Artikkelen er en noe omarbeidet versjon av innlegget på SONE/UPUS mars 2006. 2 Det finnes flere r-lyder, men jeg går ikke naermere inn på det her. Den vesentlige forskjellen ligger i om artikulasjonen skjer med fremre (apikal) eller bakre (dorsal) del av tunga. Målbryting 8 (2006): 105-116 1 R-lyden I norsk talemål realisetes r-fonemet i hovedsak1 2 enten som apikoalveolar flikk [R] (jf. Endresen mfl. 1996:163) eller dorso-uvular approksimant ["](samme verk:166). Disse vil jeg fra nå av benevne med mer allmenne betegnelser, henholdsvis som rulle-r og skarre-r. https://doi.org/10.7557/17.4791 CC BY 4.0
doi:10.7557/17.4791 fatcat:zpvyszeumzhdxieka2ur2hfa5q