Filters
1 Hit in 0.026 sec

Variations in Patterns of Bronchial Tree

Cenk Kilic
2010 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç Bronş ağacının dallanma biçimindeki farklılıkların bilinmesi göğüs hastalıklarının tanısı ve cerrahisi için yararlıdır. Çalışmamızda bronş ağacının dallanma biçimindeki farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler Bu çalışmada 15 kadavraya ait 15 sağ, 15 sol akciğer kullanıldı. Her bir lobun tüm dalları etrafını saran parankimden diseke edildi. Bronş ağacının dallanması görünür hale getirildi. Segmental ve bazı subsegmental bronkusların dallanma biçimleri belirlendi ve
more » ... mleri belirlendi ve aksesuar bronkusların bulunup bulunmadığı incelendi. Bulgular Bronş ağacının dallanma biçimindeki en sık farklılıkların sağ tarafta B6c, B6a+6b; B7, B8, B9+10 ve sol tarafta B1+2, B3; B7+8, B9+10 şeklinde olduğunu tespit ettik. En sık görülen aksesuar bronkuslar sağ tarafta B10 segmentinden çıkan bronchus segmentalis subsuperior, ve sol tarafta bronchus segmentalis subsuperior ve B10 segmentinden çıkan bronchus segmentalis subsuperior'dur. Birçok araştırmacı bronş ağacının dallarının tespit edilmesi için farklı terminolojiler kullanmıştır. Sol akciğerlerde B1+2 (60%) ve B7+8 (79,99%) şeklindeki dallanma biçimlerini daha sık olarak bulduk. Sonuç Sol tarafta 8 segmental bronkus bulunduğunu tespit ettik. Bu çalışma birçok radyolojik ve anatomik çalışma için faydalı olacaktır. Abstract Aim Knowledge of variations in patterns of bronchial tree is useful for diagnosis and surgery of chest diseases. In our study we aimed to expose the variations in patterns of bronchial tree. Material and Methods In this study 15 right and 15 left lungs from 15 cadavers were used. All branches of each lobe were dissected from the surrounding parenchyma. Ramification of bronchial tree was displayed. The patterns of segmental and some subsegmental bronchi were determinated and whether accessory bronchus present or not was examined. Results We identified that most common variations in the patterns of bronchial tree are B6c, B6a+6b; B7, B8, B9+10 in right side and B1+2, B3; B7+8, B9+10 in left side. The most common accessory bronchi were bronchus subsuperior arising from B10 in right side, and bronchus subsuperior and bronchus subsuperior arising from B10 in left side. Many researchers used different terminologies for identification of branches of bronchial tree. We commonly found patterns of B1+2 (60%) and B7+8 (79,99%) in left lungs. Conclusion It is identified that there are 8 segmental bronchi on the left. This study will be helpful for many radiological and anatomical studies.
doi:10.4328/jcam.11.3.16 fatcat:xxuq7tx7y5ex3bdzdor3jkzaa4