Filters
1 Hit in 0.041 sec

Effect of selected morphometric characteristics on the incidence of wind damage to forest in the Low Tatras Mts. (Slovakia)

Vladimír Papaj, Maroš Sedliak, Ján Tuček
2014 Lesnícky Časopis  
The paper addresses the occurrence of incidental felling caused by wind in relation to selected morphometric characteristics. The investigation was conducted in the Nízke Tatry Mts. and Kozie chrbty Mts. (Slovakia) in the period of 1984-2003. A frequency of incidental felling in response to the elementary morphometric factors -altitude, slope and aspect -was evaluated. The assessment was based on the probability analysis. The results describe the probability of incidental felling occurrence in
more » ... ling occurrence in the prescribed categories of used morphometric factors across the study area. The most susceptible forest stands were found to be distributed in the elevation range from 731 -1,120 m a.s.l. (48.13% of the research area); on slopes less than 58% (75.89% of the research area); with the aspect from 106 to 40° (53.06% of the research area). The proposed methodology can be used for the assessment of the effect of diverse factors on the occurrence of incidental felling caused by various forest disturbances. The results can be used as input data for risk models supporting forest management. Abstrakt Článok sa venuje téme výskytu náhodných ťažieb zapríčinených vetrom vo vzťahu k vybraným morfometrickým charakteristikám reliéfu. Výskum bol vykonaný na území Nízkych Tatier, Kozie chrbty (Slovensko) v období rokov 1984-2003. Početnosť výskytu náhodných ťažieb bola hodnotená na základe troch morfometrických faktorov -nadmorská výška, sklon a expozícia, s využitím analýzy pravdepodobnosti. Výsledky popisujú pravdepodobnosť výskytu náhodných ťažieb v identifikovaných kategóriách morfometrických faktorov v skúmanom území. Najviac náchylné lesné porasty boli identifikované v rozmedzí hodnôt nadmorskej výšky 731 -1 120 m n. m. (48,13 % rozlohy skúmaného územia), so sklonom menším ako 58 % (75,89 % rozlohy skúmaného územia) a v rozmedzí hodnôt expozície reliéfu 106 -40° (53,06 % rozlohy skúmaného územia). Navrhnutá metodika môže byť použitá pre hodnotenie aj iných faktorov vplývajúcich na vznik náhodných ťažieb zapríčinených rozličnými škodlivými činiteľmi. Výsledky môžu byť použité ako vstupné údaje pre model rizika hospodárenia na lesnej pôde. Kľúčové
doi:10.2478/forj-2014-0009 fatcat:ryjtqpy3zrarli3jh6g7vese2a