Filters
1 Hit in 0.042 sec

MARKETINGOWE PUBLIC RELATIONS

Aneta Parkes
2015 Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie  
Marketingowe Public relations Z a r y s t r e ś c i: Na wstępie zaprezentowana zostanie charakterystyka public relations w klasycznym ujęciu, tj. wykorzystywanego w celach informacyjnych. Następnie przedstawiona zostanie kategoria komunikowania stosowanego w celach perswazyjnych i zjawisko marketingowego public relations (MPR). Podkreślone zostaną również różnice pomiędzy public relations jako działalnością stricte informacyjną a jego marketingową wersją, wykorzystywaną m.in. w celu wywierania
more » ... w celu wywierania wpływu na konsumenta oraz różnice pomiędzy public relations i reklamą. W końcowej części opracowania zwrócona zostanie uwaga na wzrastającą rolę marketingowego public relations. S ł o w a k l u c z o w e: public relations; marketingowe public relations WSTĘP Public relations w obecnym kształcie zaczęto strukturyzować i powszechnie wykorzystywać na początku XX w. jako odpowiedź na potrzebę informowania społeczeństwa. Tak więc z założenia public relations było działalnością informacyjną i tak ujmowane powinno być w klasycznym tego słowa znaczeniu, bez względu na to, czy aktywność ta wpływa pośrednio na zmianę opinii lub postaw. Dodatkowo, gdy przekazywana informacja pomaga w budowie wspólnoty np. komunikacyjnej, możemy mówić o public relations w ujęciu humanistycznym lub społecznym. Kwestią dyskusyjną może być czysto informacyjny charakter ww. klasycznego public relations, choćby ze względy na grupy interesu zaintere-a c t a u n i v e r s i t a t i s n i c o l a i c o P e r n i c i
doi:10.12775/aunc_zarz.2015.015 fatcat:a4hwsw4xfrg63nryrrvasaktpq