Filters
1 Hit in 0.042 sec

Profilaktyka w miejscu pracy jako praktyka oparta na dowodach naukowych

Małgorzata Piasecka, Łukasz Szwejka
2019 Studia Paedagogica Ignatiana  
M a ł g o r z a t a P i a s e c k a ORCID: 0000-0001-9532-489X Uniwersytet Jagielloński Ł u k a s z S z w e j k a ORCID: 0000-0001-5168-3372 Uniwersytet Jagielloński Profilaktyka w miejscu pracy jako praktyka oparta na dowodach naukowych Prevention in the Workplace as an Evidence-based Practice ABSTRAKT Zaangażowanie w tworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca efektywnej pracy powinno być celem każdego pracodawcy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Używanie przez pracowników środków
more » ... ników środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i/lub nowych substancji psychoaktywnych w celach innych niż medyczne może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe wykonywanie pracy, a tym samym stanowić szeroko rozumiane zagrożenie zarówno dla pracownika, jak i przedsiębiorstwa. W obliczu zagrożenia uzależnieniem pracowników, a tym samym obniżenia się jakości ich życia oraz efektywności wykonywanej pracy, istotne staje się pytanie o warunki skuteczności prowadzonych oddziaływań z zakresu profilaktyki społecznej w środowisku zatrudnienia. Jasno określone cele dostosowane do potrzeb odbiorców, różne rodzaje prowadzonych działań oraz akcji promocyjnych to istotne elementy, które powinny być uwzględnione przy budowaniu SŁOWA KLUCZOWE profilaktyka społeczna, środowisko pracy, substancje psychoaktywne, uzależnienie, praktyka oparta na dowodach Wstęp Celem artykułu jest określenie standardów oddziaływań z zakresu profilaktyki sięgania po nielegalne substancje psychoaktywne przez pracowników w miejscu pracy. Obecnie zjawisko sięgania po narkotyki przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe, pomimo tego, że nie ma tendencji wzrostowych, nadal pozostaje na niepokojącym poziomie. Prowadzone są liczne programy profilaktyczne, zarówno na poziomie uniwersalnym, selektywnym, jak i wskazującym, w szkołach, świetlicach środowiskowych, środowisku lokalnym, adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz do rodziców. Zgodnie z europejskim raportem narkotykowym z 2019 roku, około
doi:10.12775/spi.2019.3.004 fatcat:ruusl2cer5h4lmweqz7yzgmoqi