Filters
1 Hit in 0.034 sec

Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych

Alicja Jarosz
2007 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Recenzje Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic pañstwowych, Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2004, ss. 294. Autor omawianej pozycji podj¹³ w niej próbê ukazania istoty kszta³towania siê nowej funkcji (jakooeci) granic ekonomicznych w obecnej rzeczywistooeci. Ze wzglêdu bowiem na znaczne osi¹gniêcia postêpu naukowo-technicznego i ros-n¹cej konkurencji oraz coraz wiêksz¹ otwartooeae krajów na wymianê ekonomiczn¹ -przep³ywy gospodarcze w
more » ... ywy gospodarcze w znacznym stopniu odbywaj¹ siê ponad granicami i bez udzia³u pañstwa. Dlatego te¿ w pracy -w dobie intensywnie zachodz¹cych procesów globalizacji, w tym gospodarczych integracji regionalnych -podkreoelona zosta³a szczególnie funkcja ekonomiczna granic. Wskazuje siê tak¿e na coraz bardziej uwidaczniaj¹ce siê przesuniêcia funkcji granicy w zakresie wymiany gospodarczej, jakie dotychczas pe³ni³y granice narodowe pañstw, na rzecz granic zewnêtrznych tworz¹cych siê regionalnych ugrupowañ gospodarczych. Ponadto -Autor podj¹³ równie¿ próbê teoretycznej systematyzacji wspó³czeoenie wystêpu-j¹cych barier w miêdzynarodowych przep³ywach gospodarczych oraz okreoelenia zwi¹zków przyczynowo-skutkowych zachodz¹cych pomiêdzy wolnym przep³ywem towarów oraz czynników produkcji (kapita³u i pracy) a istniej¹cymi praktykami ich kontrolowania, regulowania oraz ograniczania. Analiza czêoeci z nich oparta zosta³a na tle ewolucji teorii wolnego handlu i protekcjonizmu -jako dwóch dominuj¹cych nurtów myoeli ekonomicznej. Na omawian¹ pozycjê sk³adaj¹ siê: przedmowa napisana przez prof. dr. hab. Aleksandra Maksimczuka, wstêp, szeoeae rozdzia³ów, zakoñczenie oraz rozbudowany, licz¹cy 50 stron aneks zawieraj¹cy w czêoeci pierwszej -za³¹czniki, schematy i akty prawne oraz w czêoeci drugiej -dane statystyczne. Rozdzia³ pierwszy pooewiêcony jest wybranym formom ograniczeñ w miêdzynarodowych przep³ywach gospodarczych. Przedstawiono w nim zarys ewolucji teorii wymiany miêdzynarodowej na tle doktryn wolnego handlu i protekcjonizmu, barier miêdzynarodowej wymiany towarowej i us³ug (ograniczenia w handlu zagranicznym, ograniczenia w wymianie us³ug oraz funkcja kursu walutowego w transakcjach handlowych), ograniczenia w miêdzynarodowych przep³ywach czynników produkcji (bariery w miêdzynarodowych migracjach zasobów pracy oraz kontrola i regulacje transferu kapita³u w skali miêdzynarodowej), a tak¿e Recenzje
doi:10.14746/ssp.2006.2.14 fatcat:7duajiltgvhijlx3jb6tlpuerq