Filters
1 Hit in 0.036 sec

Organic Food Production from the Standpoint of Employee Potential
Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników

Małgorzata Gableta, Szymon Dziuba
2018 Marketing i Zarządzanie  
Produkcja żywności ekologicznej z perspektywy potencjału pracowników Kody JEL: J24, Q57, M50 Słowa kluczowe: ekologia, żywność, kompetencje pracowników Streszczenie. W artykule podjęto problem kształtowania potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach przetwórstwa ekologicznego nacechowanych dużą odrębnością. Metodą triangulacji ustalono, iż ta odrębność wiąże się nie tylko z klientami o specyficznych oczekiwaniach, co wiąże się z koniecznością stosowania systemów gwarantujących produkcję
more » ... produkcję bezpiecznej żywności, ale także w dużej mierze z obowiązującym ustawodawstwem unijnym i krajowym. Szczegółowe badania empiryczne dotyczące cech osobowych pracowników pozwoliły określić pożądane zmiany w realizacji funkcji personalnej. Posiłkowano się przy tym metodą case study przy wykorzystaniu wywiadu ustrukturyzowanego oraz luźnych wywiadów z kierownictwem badanego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie Wśród współczesnych konsumentów, głównie w obliczu chorób "dietozależnych", maleje zaufanie do żywności wytwarzanej intensywnymi metodami produkcji. Na znaczeniu przybiera przetwórstwo ekologiczne (Barłowska, Wolanciuk, Idec, 2017, s. 1). Wśród czynników jego rozwoju istotny, a wciąż nie dość doceniany jest potencjał zatrudnionych. Chodzi głównie o pracowników wykonawczych.
doi:10.18276/miz.2018.51-06 fatcat:bdc46ifstjhjpo6ojleuhrhgka