Filters
1 Hit in 0.13 sec

Zootomia democritaea: id est, Anatome generalis totius animantium opificii : libris quinque distincta, quorum seriem sequens facies delineabit .. [book]

Marco Aurelio Severino, Copho., Johann Georg Volckamer
1645 unpublished
v^d elineabit. \ Opus^quod omnes omnium bonarum artium Stu-\ diofos,nedum Vrofejfores anatomicos decet. MARCI AURELII gEVERlNI , THURH tharsiensis^phIlosophi medice Primarii R egio in Auditorio Neapolitano Ana--tomes (Sc Chirurgis Pcof.iroiis. Literis Endterianis,Noribergae Anno cb bc XLV« ConfmentuY in libro Primo^Antecederis umverfalis dtlputatio^qute ad Anatomen fpeBat , prop mitur : Secundo i Zootomidc necejjkas in universa propeinodum humana fapientia demonftratur Id^ertio/Vniverfa fabrica
more » ... io/Vniverfa fabrica animalis in/picienda contemplandaque methodus aperitur' Q^artOi Htjloria anatomica varii generis animantium deferihiturdconibusque certispluri* md parte reprajentatur : Quinto, Ratio diJpSlionis reSle adminijiranda docetur DEMOCRITVS ad HIPPOĈ RATEM. Quid de infania fcribam aliud, quamquid fit,q uomodo hominibus innafcatur,& quanam ratione allevetur. Hasc enim , qua: vides, animantia, hujus certe rei gratia refeco , minime Dei opera odio profequens, fed bilis naturam fedeminquirens^Noftienim,qubdha2c, ubi redundarit,ut plurimum hominum infania caufaeftjnomniquidemnaturaineft, fed in aliis quidem minus, in aliis vero copiofiiis. Hujus autem immoderantia morbi exiflunt veluti materia, partim quidem bonajpartim vero mala fubjeda. T um Hippocrates, per Jovem, inquit,6 Democrite,vere fapienter ai s. )(^T RIG^ TKIGAV IRORUM NOBILISSIMA ClariHimis , Excellenciflimis , Experiend/Iimis , • D». CJSPARI HOF MAN NO , Publico m Inclyta Altorfina ProfejforuSemori Facultatis fux SpeciatiJJImo : Dn.gVILSL MOERN6STO SCH6F-FE R.0 , Philofopho^Medico ScientiJJimo DnJOH.GVILELMO HOCHSTA-DIO i Medie. Doliori SolertiJJimo Phyjicis InclytA Reipubl.zJAeeno-Francofurt. Celeberrimis, Patronis^Faut oribusJuisjugiobfervantite cultu perpetimprcpquendis Incerminara Felicicacera. Ene eft,ut mirari Fos (ubQSLtj/Vobilijpmi /^ir/,quiin primo ftacim limine, A-qLlikmmadinftar,naviumtutelis,Lactancioteile, dicatarum, venerabundus Vi?/ evocem. /n divulgandis quippe Graviflimi noftri fenis, A/^^/zn^y^-^^mV^/feriptis nonnihil occupatior, cum prasfens hoc opus ad umbilicu properare praeviderem, antiquae non itnmemor i DEDICATIO. confaetudinisfuosfibi depofcere vindices Patronosmihi vifum fuit. Cumverdpaflim animi mei fenfa explicare coepi/Tem, praeter ijmetipfbSi u-bifubfifterem^non offendi, vel honore hoc ipfo digniores,velin Clarijfminofiri Severim amicitia cenfu priores. Offero proinde V^bis,Patroni y^j^/a>W/,illiushanccenomineeande,utaccepta 2ih Excellentijfmo Viro xttuW, Zoofomiam T^emo--r/V^^/^^^hancqffavora bili veftro fu bmitto patrocinio. Alie na/^^?^i/ offerre videbor, (^olendipmiVi. n, non propria. Videbortamen hoc ipfo imitatus yh/agnu omnis Aiedteiudefarente, Celfo authore, i^f/^^orr^/ifffceietonquodda^neumprolibamine y/ppollinisDelphico nuncupante, non proprii opuslaboris,fed miro artificis ingenio cocinnatu. Excipite proinde eo,quo/"^(9i' haddenus/^f;?^^^^bilis ipfe Author profecutus,affe6lu, benevolo ni-•mirum hilariqj vultu; me^quoq; in voluntatis obvix debitiq; cultus teftimonium certifli-
doi:10.5962/bhl.title.111161 fatcat:jjgccjeg4rdodpv4fuopb3kqbq