Filters
1 Hit in 0.3 sec

Myomectomy by vaginal route

M. Zamurovic, D. Stanojevic, P. Srbinovic, M. Cerovic, M. Stanojevic
2006 Acta chirurgica iugoslavica  
Miomektomija kroz vaginu je najmanje invazivna metoda odstranjivanja mioma. Ima brojne prednosti u odnosu na klasi~nu, abdominalnu miomektomiju, posebno kada se radi o miomima na zadnjem zidu uterusa ili fundusu, ali se i pored toga, jo{ uvek koristi relativno retko. Ova studija analizira operativni i postoperativni tok bolesnica kod kojih je u periodu od 01.01.2003. do 01.11.2005. godine uradjena miomektomija kroz zadnji svod vagine i odgovaraju}e kontrolne grupe bolesnica kod kojih je
more » ... od kojih je uradjena klasi~na, abdominalna miomektomija. Studija ukazuje na zna~aj i prednosti kori{}enja operativne tehnike odstranjivanja mioma kroz zadnji svod vagine u odnosu na miomektomiju klasi~nim, abdominalnim putem. Naime, prilikom izvodenja transvaginalne miomektomije izbegava se trauma laparotomije, intraoperativni gubitak krvi je manji, postoperativne komplikacije su minimalne, postoperativni oporavak je kra}i, te je i broj bolni~kih dana manji. Tako se izvodjenjem ovog tipa operacije ostvaruje pozitivan cost-benefit efekat kako za bolesni-cu tako i za zdravstvo u celini.
doi:10.2298/aci0601083z pmid:16989153 fatcat:wybcipuofjenbjxe5dqztbmvha