Filters
1 Hit in 0.043 sec

Towards the fulfilment of three generations of rights: A theological contribution by Koos Vorster

Nico N. Koopman
2012 In die Skriflig  
In this article the theological contribution of Koos Vorster to human rights discourses was discussed. It was shown how he focused upon all three generations rights, namely the first generation civil and political rights, second generation social, economic and cultural rights, and third generation developmental and ecological rights. He appreciates the importance of nurturing citizens and leaders of public and civic virtue and character for the implementation of rights and the creation of a
more » ... e creation of a human rights culture. He also gives special attention to the implementation of ecological rights and therefore discussed various forms of ecocide. Ultimately, Vorster stimulates systematic theological discourses on ecological rights by viewing the implementation of ecological rights as a theological matter. It had to do with the heart of Christian faith.Aangaande die vervulling van drie generasies van regte: 'n Teologiese bydrae deur Koos Vorster. In hierdie artikel was die teologiese bydrae van Koos Vorster tot menseregte-diskoerse bespreek. Dit dui aan dat hy op al drie generasies van menseregte gefokus het, naamlik eerste generasie burgerlike en politieke regte, tweede generasie sosiale, ekonomiese en kulturele regte en derde generasie ontwikkelings- en ekologiese regte. Hy waardeer die belangrikheid van die vorming van burgers en leiers van burgerlike en openbare deug en karakter vir die implementering van regte en die bou van 'n menseregtekultuur. Hy het spesiale aandag gegee aan die implementering van ekologiese regte en hy het derhalwe die verskillende vorme van die vernietiging van die natuurlike omgewing bespreek. Hy stimuleer sistematies-teologiese denke oor ekologiese regte. Hy het die implementering van ekologiese beskou as 'n teologiese saak. Dit het met die hart van die Christelike geloof te make gehad.
doi:10.4102/ids.v46i1.45 fatcat:vkvzc6xkz5fhbobd33vdqvtbli