Filters








1 Hit in 0.028 sec

Westersche Fabelen in den Oostersch Gewaad

J.J. de Hollander
1871 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Onlangs gewerd mij door eene vriendelijke hand eene kleine verzameling Maleische fabelen, van Padang afkomstig. Bij de inzage bleek het mij echter onmiddellijk dat zij, wat den inhoud betreft, oude kennissen waren, die ik reeds vroeger bij Aesopus en La Fontaine had ontmoet, maar thans in een geheel nieuw en zuiver Maleisch gewaad gestoken. Hoe en wanneer zij die gedaauteverwisseling hebben oudergaan ben ik niet kunnen te weten komen. Ik vond ze echter belangrijk genoeg om er in de Bijdragen
more » ... in de Bijdragen van het Instituut een plaatsje voor te verzoeken ; vooreerst om het dialect, waariu zij geschreven zijn, en ten andere om de manier, waarop de Westersche toestanden er in vermaleisclit worden: terwijl zij bovendien enkele woorden bevatten, die in de bestaande Woordenboeken niet worden gevonden, waardoor zij ook nog eenig, zij het dan zeer klein, gewicht hebben voor de lexicographie. Ben Maleischen tekst heb ik, ook wat de spelling betreft, geheel ouveranderd gelaten, en alleen aan den voet van elke fabel, waar daartoe aanleiding was, eene enkele aanteekening bijgevoegd; bij de vertaling heb ik er mij op toegelegd het oorspronkelijke zoo getrouw mogelijk weder te geven. Breda, Dec. 1871. DE HOLLANDER. ZINSPELENDE VERHALEN. Lessen voor mensehen, die verbijsterd zijn en in het spreken te ver gaan. 1. DE HANEN.
doi:10.1163/22134379-90000772 fatcat:pwbse7dezrafxoy4rftuynm4oy