Filters
1 Hit in 0.042 sec

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА БЕЗПЕКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Світлана ТОЛОЧКО, Альона ШКОДИН
2020 Humanities science current issues  
Світлана ТОЛОЧКО, orcid.org/0000-0002-9262-2311 доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсв і природокористування України (Київ, Україна) svitlana-tsv@ukr.net Альона ШКОДИН, orcid.org/0000-0001-8732-139X кандидат педагогічних наук, викладач-методист циклової комісії з експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін Ніжинського агротехнічного коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України (Ніжин,
more » ... (Ніжин, Чернігівська область, Україна) shkodina2017@ukr.net КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА БЕЗПЕКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У статті проаналізовано та виокремлено основні підходи до формулювання, визначення й розвитку професійної та здоров'язбережувальної компетентностей у майбутніх фахівців аграрної сфери. Сформульовано дефініцію поняття «професійна компетентність», яка визначається нами як інтелектуальний, мотиваційний та психічний стан, що дає змогу чинити самостійно та нести відповідальність, здатність застосовувати знання для виконання професійних функцій. Деталізовано поняття «професійна підготовка майбутніх аграрників», під якою розуміємо діяльність педагогічного, науково-педагогічного складу та співробітників, що здійснюється через провадження освітнього процесу в аграрному закладі освіти, спрямовану на формування у студентів системи наукових та фахових знань, умінь, навичок, переконань, моральних норм і загальнокультурних якостей. Актуалізовано тлумачення поняття «професійна компетентність сучасного фахівця аграрної галузі» як багатоаспектне інтегральне динамічне інтелектуальне, професійне й індивідуальне утворення, що є сукупністю знань, умінь, навичок, автономності й відповідальності, комунікації, досвіду, способів мислення, поглядів, цінностей та формується під час освітнього процесу, виявляється, розвивається й удосконалюється у подальшій фаховій діяльності, спрямовується на реалізацію траєкторії життєвого успіху. Виокремлено здоров'язберігаючу компетентність як інтегроване, стійке утворення особистості, що характеризує його психологічні якості, уміння, навички, характеристики та властивості, складовими частинами якої є усвідомлення себе суб'єктом життєдіяльності з необхідним збереженням власного фізичного і психічного здоров'я, безпекова соціальна взаємодія з іншими людьми, безпекова власна повсякденна діяльність. Доведено, що ефективність їхнього формування суттєво залежить від теоретичної, практичної та психологічної підготовленості, здійснення, суб'єктних, професійно важливих та індивідуально-психічних якостей фахівця, сприйняття ним цілей, цінностей, змісту, результатів та особливостей діяльності. Ключові слова: професійна компетентність, здоров'язбережувальна компетентність, фахівці аграрної галузі. Svitlana TOLOCHKO, orcid.org/0000-The article characterizes the definitions of the terms "future agrarian specialists' professional competence", "agrarian specialists' health-saving competence". Basic approaches to formulation, definition and development of professional and health care competences of future specialists in agrarian sphere are analyzed and highlighted. The definition of the term «professional competence» is represented, which is defined by us as a certain intellectual, motivational and mental state, Толочко С., Шкодин А. Компетентнiсна парадигма безпекової пiдготовки фахiвцiв... Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 28, том 4, 2020 174 Педагогiка which makes it possible to act independently and be held personally responsible, as the ability to apply knowledge to perform certain professional functions. The concept of «future agrarian specialists' professional training» is elaborated, which means specially organized pedagogical, scientific-pedagogical teaching staff's activity, which is carried out through implementation of educational process in agrarian educational establishment, aimed at formation of systems of scientific and professional knowledge, abilities, skills, worldviews, moral norms and general cultural attributes provided by the student's education. The interpretation of the concept "modern specialists of agrarian sphere professional competence" as a multidimensional integral dynamic intellectual, professional and individual formation, which is a collection of knowledge, abilities, skills, autonomy and responsibility, communication, personal experience, ways of thinking, views and values formed during the educational process in the agricultural institution, is detected, developed and improved in further professional activity, is aimed for realization of the life success trajectory, achieving significant results in the profession and further lifelong learning. Health-saving competence is distinguished as an integrated, stable personality formation, which characterizes his psychological qualities, abilities, skills, characteristics and properties, components of which are becoming aware of you as a subject of life with the necessary preservation of one's physical and mental health, safe social interaction with other people, safe daily activities. It is proved that the effectiveness of their formation depends on the theoretical, practical and psychological readiness, realization, subjective, specialist's professionally important and individual-psychical qualities, his perception of goals, values, content, results and features of this activity.
doi:10.24919/2308-4863.4/28.208830 fatcat:adjhjwblvzbargncptuzucoczq