Filters
1 Hit in 0.042 sec

Corrosion resistance of CrAlVN coatings deposited on PCrNi3Mo steel surfaces with reactive magnetron sputtering
Korozijska odpornost CrAlVN prevlek, nanešenih na površino jekla PCrNi3Mo z reaktivnim magnetronskim naprševanjem

H. Jin, D. Li, H. Sun, L. Wang, C. Guo, G. Zhang
2018 Materiali in Tehnologije  
CrAlN and CrAlVN coatings were deposited on the surfaces of PCrNi3Mo steel substrates using reactive magnetron sputtering. The surface and cross-sectional morphology, hardness and elastic modulus, and crystalline-phase structure of the coatings were characterized with scanning electron microscopy, nano-indentation and X-ray diffraction, respectively. Electrochemical testing was employed for analyzing the corrosion resistance of the uncoated steel substrate and the substrates coated with the two
more » ... coated with the two protective materials. The results show that the average grain size of the CrAlVN coating is greater than that of the CrAlN coating, and the hardness and elastic modulus of the CrAlVN coating (24.98 GPa and 336.02 GPa, respectively) are significantly greater than those of the CrAlN coating (23.91 GPa and 316.2 GPa, respectively). The corrosion current densities of the CrAlN and CrAlVN coated substrates are greater than that of the uncoated PCrNi3Mo steel by factors of about 4 and 100, respectively. The electrochemical-reaction resistances of the CrAlN and CrAlVN coated substrates are greater than that of the uncoated steel by factors of about 13 and 25, respectively. While both coatings provided a substantially improved corrosion resistance, the CrAlVN coating performed better. Avtorji prispevka so CrAlN in CrAlVN prevleke nana{ali na povr{ino vzorcev iz PCrNi3Mo jekla s pomo~jo reaktivnega magnetronskega napr{evanja. Karakterizacijo povr{ine in preseka vzorcev, morfologijo, trdoto, elasti~ni modul in strukturo kristali-ni~nih faz prevlek so izvedli z vrsti~nim elektronskim mikroskopom, nano-indenterjem (merilnikom trdote z vtiskovanjem trna nano velikosti) in rentgensko difrakcijo. Elektrokemijske preiskave so izvedli zato, da bi analizirali korozijsko odpornost vzorcev jekla s prevlekama v primerjavi z neprevle~enim materialom. Rezultati so pokazali, da je povpre~na velikost kristalnih zrn CrAlVN prevleke ve~ja kot CrAlN prevleke. Trdota in elasti~ni modul CrAlVN prevleke (24,98 GPa oz. 336,02 GPa) sta precej ve~ja od trdote in elasti~nega modula CrAlN prevleke (23,91 GPa oz. 316,2 GPa). Korozijski gostoti toka vzorcev z obema prevlekama sta ve~ji kot je pri neprevle~enem PCrNi3Mo jeklu za faktor pribli'no 4 oziroma 100. Elektrokemi~na reakcijska odpornost vzorcev, prevle~enih s CrAlN in CrAlVN, je v primerjavi z neprevle~enimi vzorci ve~ja za faktorje pribli'no 13 oziroma 25. Ugotavljajo, da obe prevleki sicer zagotavljata znatno izbolj{anje korozijske obstojnosti jekla, vendar je CrAlVN prevleka bolj{a. Figure 4: Potentiodynamic polarization curves of the PCrNi3Mo steel substrate and the CrAlN and CrAlVN coated substrates in a 3.5 % NaCl solution
doi:10.17222/mit.2017.210 fatcat:kik7qtjzencrvl43atpffveiv4