Filters
1 Hit in 0.088 sec

Işid, Şiddet ve Propaganda: En-Nebe Dergisi İncelemesi

Emin SALİHİ
2019 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Özet Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve koalisyon güçlerinin 2003 Irak İşgalinden itibaren, önce el-Kaide ardından Işid (Irak ve Şam İslam Devleti) gibi devlet dışı silahlı örgütler, bölgede belli bir toprak parçası üzerinde hâkimiyet kuran önemli aktörler haline gelmişlerdir. Işid, iki siyasi aracı kullanma şekli bakımından diğer devlet dışı aktörlerden ayrılmıştır. Bunlardan biri şiddet diğeri ise medya aracıdır. Işid Şiddeti bir araç olarak kullanırken onu haberleştirip propaganda aracına
more » ... propaganda aracına dönüştürmüştür. Uyguladığı şiddetin meşruiyet zeminini oluşturmaya da çalışan Işid, medya aracını kullanarak ideolojisini ve kendince yorumladığı İslami referanslı kavramları insanlara benimsetmeye çalışmıştır. Söz konusu kavramlardan Tekfir Doktrini yol gösterici kavramlardan biridir. Tekfir Doktrini ile Işid, belli toplumsal pratikler kazandırmaya ve hitap ettiği kesime, kimleri öteki olarak görmeleri gerektiği benimsetmeye ve uyguladığı şiddeti meşrulaştırmaya çalışmıştır. Çalışmada Işid'in Arapça diliyle yayınladığı dergilerden bir olan en-Nebe Dergisi'nden bazı dilsel pratiklerden örnekler verilerek Işid'in Tekfir Doktrini bağlamında ötekileştirmeyi ve şiddeti nasıl meşrulaştırdığı incelenmiştir. Çalışmanın amacı, inceleme konusunu dergiden veriler elde ederek bulguları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda İnceleme, içerik ve söylem analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerden şu sonuca varılmıştır; Işid, Tekfir Doktrininden yola çıkarak kendi yandaşlarına Türkiye dâhil Işid'in egemenliği altında olmayan herkesle her yerde savaşılması gerektiği fikrini vermeye çalışmıştır. Anahtar Kelimeler : Işid, Tekfir Doktrini, en-Nebe Dergisi. Jel Sınıflandırılması : F50.
doi:10.25287/ohuiibf.553236 fatcat:gh65se3lzzdldd7wqrhft4zkzu