Filters
1 Hit in 0.03 sec

Nadzór makroostrożnościowy - wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego
Macroprudential Supervision - Challenges for the Insurance Sector

Teresa Hanna Bednarczyk
2015 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Globalny kryzys fi nansowy obnażył niedoskonałości w dotychczasowej konstrukcji sieci bezpieczeństwa fi nansowego, opartej na nadzorze mikroostrożnościowym, nakierowanym na ograniczanie ryzyka pojedynczych instytucji fi nansowych. System wymogów kapitałowych nie zawierał wystarczających mechanizmów ograniczających ryzyko systemowe. Aby wzmocnić ramy nadzorcze nad systemem fi nansowym, ograniczyć ryzyko systemowe, a w konsekwencji zmniejszyć potencjalne skutki kryzysów fi nansowych
more » ... yzysów fi nansowych dla gospodarki, na szczeblu UE wprowadzono regulacje tworzące unijny nadzór makroostrożnościowy. Chociaż branża ubezpieczeniowa nie przyczyniła się istotnie do wybuchu kryzysu fi nansowego, to jednak zauważyć wypada, że rynki ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej globalne i coraz bardziej powiązane wzajemnie oraz z rynkami fi nansowymi. Celem artykułu jest pokazanie formalnoprawnych ram polityki makroostrożnościowej oraz jej instrumentów odnoszących się do sektora ubezpieczeniowego. Punktem wyjścia opracowania jest omówienie istoty i narzędzi nadzoru makroostrożnościowego. Następnie porównano podejścia polityki mikro -i makroostrożnościowej. Na tym tle pokazano zasadność i narzędzia polityki makroostrożnościowej w odniesieniu do sektora ubezpieczeń. W końcowej części opracowania przedstawiono kilka uwag na temat ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem fi nansowym w Polsce. Słowa kluczowe: ryzyko systemowe, sektor ubezpieczeniowy, nadzór makroostrożnościowy, bufory bezpieczeństwa. Klasyfi kacja JEL: G01, G21, G22, G28. Abstract: Th e global fi nancial crisis has exposed the imperfections of the current structure of the fi nancial safety net, based on micro-prudential supervision, targeting the risk reduction of individual fi nancial institutions. Th e capital requirements relating to fi nancial institutions did not provide suffi cient mechanisms for limiting systemic risk. To strengthen the supervisory framework of the fi nancial system, reduce systemic risk and, consequently, reduce the potential impact of fi nancial crises on the economy -the EU introduced regulations forming an Union macro-prudential oversight. Although the insurance industry has not contributed signifi cantly to the fi nancial crisis, it is true that insurance markets are becoming more global and more connected with each other and with fi nancial markets. Th e aim of this paper is to show the formal and legal framework of the macro-prudential policy and its instruments relating to the insurance sector. Th e starting point of this paper is to discuss the nature of the macro-prudential instruments. Th en to compare the approach of micro and macro-prudential policies. Against this background it will show the legitimacy and implementation of macro-prudential policy instruments in relation to the insurance sector. In the fi nal part some comments on the draft law on macro-prudential oversight of the fi nancial system in Poland are made.
doi:10.18559/soep.2015.12.2 fatcat:d7py75b7nnaeddpnjjg5popfxm