Filters
1 Hit in 0.041 sec

Stellenwert des Deutschlernens in Polen – empirische Befunde zur Motivation zum Fremdsprachenlernen

Mariusz Jakosz
2020 Prace Językoznawcze  
Dane statystyczne wskazują, że Polska jest krajem, w którym odsetek uczących się języka niemieckiego jest największy na świecie. Na wstępie do artykułu przedstawiony zostanie aktualny status języka niemieckiego jako języka obcego w Polsce. W dalszej części omówione zostaną wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono wśród uczniów w jednej z polskich szkół średnich. Ich celem było wyodrębnienie czynników wzmacniających lub osłabiających motywację do nauki języka niemieckiego. Uwaga badawcza
more » ... o. Uwaga badawcza skoncentruje się m.in. na takich aspektach, jak: nastawienie uczniów do nauki języka niemieckiego, stosowane materiały dydaktyczne, gatunki tekstów i ich tematyka, sposób organizacji zajęć, funkcja nauczyciela oraz rola uczuć i emocji na lekcjach języka niemieckiego.
doi:10.31648/pj.4972 fatcat:edqn4ig3xjdfff2m74jc77azxq