Filters
1 Hit in 0.041 sec

Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych

Patrycja Haupt
2018 Środowisko Mieszkaniowe  
Streszczenie Woda i zieleń są jednymi z oczywistych elementów kontekstu w projektowaniu zespołów mieszkaniowych. Należą do czynników, które w fazie przygotowawczej projektowania poddawane są analizie na równi z uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi. Zwykliśmy je traktować jako elementy wypełniające przestrzenie rekreacyjne towarzyszące obszarom mieszkaniowym. Od czasów modernizmu dążono do odzyskania bezpośredniego dostępu do przyrody charakterystycznego dla pierwotnego modelu zamieszkania z
more » ... elu zamieszkania z zamiarem stworzenia estetycznej jedności pomiędzy architekturą i przyrodą. W najnowszych realizacjach zespołów zaobserwować można kolejne tendencje związane z obecnością naturalnych elementów kompozycji w środowisku mieszkaniowym. Spośród nich wymienić można poprawę jakości warunków zamieszkania poprzez zapewnienie atrakcyjnych obszarów rekreacji czynnej i biernej. Kolejnym obszarem, gdzie rozwija się użycie naturalnych elementów kompozycji jest bioklimatyczna charakterystyka budynku. Coraz częściej podnosi się również temat sensorycznych walorów przestrzeni, ale także terapeutyczną wartość przestrzeni przydomowych w codziennym utrzymywaniu sprawności mieszkańców, której konieczność związana jest ze zmianami demograficznymi, a także niekorzystnymi wzorcami stylu życia powodującymi otyłość u dzieci i młodzieży. W artykule omówiono sposoby wykorzystania oraz znaczenie wody i zieleni we współczesnych zespołach mieszkaniowych. Abstract Water and greenery are some of the most obvious elements of context in the design of housing complexes. They belong to those factors that, during the preparatory phase of design, are subjected to analysis equally to legal and technical conditions. We are used to treating them as elements that fill up recreational spaces that accompany residential areas. Since modernist times we have strived to regain a type of direct access to nature that is distinct of the primal form of settlement, with the intent of creating an aesthetic unity between architecture and nature. In the latest built housing complexes we can observe additional tendencies associated with the presence of natural composition elements within the housing environment. Among these we can mention an improvement in the quality of housing conditions by providing attractive areas for active and passive recreation. Another area in which the use of natural compositional elements is developing is the bioclimatic performance of a building. We are increasingly often discussing the subject of the sensory qualities of space, in addition to the therapeutic value of backyard spaces in the everyday maintenance of the fitness of residents, the necessity of which is associated with demographic changes, as well as harmful lifestyles that lead to obesity in children and adolescents. The article discusses the manners of the utilisation and significance of water and greenery in contemporary housing complexes. Słowa kluczowe: kompozycja architektoniczno-urbanistyczna, naturalne elementy kompozycji, środowisko mieszkaniowe, zespoły mieszkaniowe
doi:10.4467/25438700sm.18.061.9651 fatcat:h5zgifuexrba7ksgnzcmaxrn2m