Filters
1 Hit in 0.75 sec

KOMEDİ PROGRAMLARINDA BİR GÜLDÜRÜ ÖGESİ OLARAK CİNSELLİĞİN SUNUMU: "GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW" ÖRNEĞİ

İrfan HIDIROĞLU, Semra KOTAN
2020 Atatürk İletişim Dergisi  
ÖZ Gündelik yaşamda önemli bir yere sahip olan haz unsuru, kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonda eğlence söylemiyle yaygınlaşmaktadır. Özel televizyon yayıncılığının gelişmesi ve içeriklerin çeşitlenmesiyle birlikte televizyonun eğlence işlevi, bilgilendirme işlevinin önüne geçmiştir. Bu amaçla üretilen çeşitli medya içerikleri güldürü öğesini de içerisinde barındırarak izleyicileri eğlendirmektedir. Cinsellikte bu anlamda televizyondaki eğlence programları aracılığıyla
more » ... lığıyla izleyicilere sunulan bir içeriktir. Geleneksel anlamda tabu olarak kabul edilen ve özel alanın sınırlarıyla çizilmiş cinselliğin sunumu televizyonda dönüşerek ve yeniden tanımlanarak kendisine alternatif alanlar oluşturmaktadır. Böylece insanlığın doğal olma durumlarıyla ilintili olarak cinsellik eğlence içerikli programlarda yine doğal insanlık hali olan güldürü öğesiyle birleştirilerek sunulmaktadır. Bu bakımdan çalışma, "Güldür Güldür Show" programı örneğinden hareketle cinselliğin güldürü öğesiyle birleştirilerek nasıl sunulduğunu içerik analizi yöntemiyle ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada cinsellikle ilgili tartışmalar Foucault'un yapmış olduğu açıklamalar ışığında ortaya konulmuştur. Burada Foucault'a göre özne, iktidarın kendi ekseninde biçimlendirmesi sonucu bedenin tahrip edilmesiyle kurulup biçimlendirilmektedir. Dolayısıyla Foucault'un iktidar ilişkilerinin batı üzerinden beden pratiğine dayandırılması noktasındaki eleştirileri çalışmanın temel dayanağını oluşturmaktadır. Cinselliğin denetlendiği kültürde onun söyleme dökülerek aslında sorunsallaştırılması ise çalışma açısından önemlidir. ABSTRACT The element of pleasure, which has an important place in daily life, becomes widespread with entertainment discourse on television, one of the mass media. With the development of private television broadcasting and diversification of content, the information function of the television has been replaced by entertainment. Various media contents produced for this purpose entertain the audience by including the humor element. Sexuality, in this sense, is one of the content presented to 1 Bu çalışma, 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.32952/atauniiletisim.689985 fatcat:r2efsjsa7zf23cdha4jlumap2a