Filters
1 Hit in 0.049 sec

Ocena wiedzy i postaw pielęgniarek na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych

Joanna Gotlib, Jarosława Belowska, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka
2015 Problemy Pielęgniarstwa  
cena wiedzy i postaw pielęgniarek na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych Assessment of knowledge of and attitudes towards evidence-based clinical practice among nurses STRESZCZENIE Wstęp. Nowoczesna praktyka pielęgniarska, zapewniająca najefektywniejszą opiekę oraz bezpieczeństwo pacjenta, powinna być oparta na dowodach naukowych. Cel. Celem pracy była analiza wiedzy i postaw pielęgniarek wobec praktyki opartej na dowodach naukowych (EBNP, Evidence-Based Nursing Practice).
more » ... rsing Practice). Materiał i metody. 548 pielęgniarek przystępujących do egzaminów państwowych (CKPPiP) w sesji wiosennej 2014 roku -74% kobiet. Odsetek zwrotu ankiet -37%. Średnia wieku -42 lata (min. 35, maks. 56, SD = 8,455). Wykształcenie: 31%tytuł magistra, 22% -średnie medyczne, 17% -licencjat. Staż pracy -16,9 roku (min. 10, maks. 37, SD = 4,979). 280 (51%) badanych zatrudniona w sektorze publicznym, 56% -w ramach umowy o pracę. Miejsce pracy: 30% -oddział szpitala miejskiego, 16% -oddział szpitala klinicznego, starsze pielęgniarki: 22%. Dobrowolne badania ankietowe. Anonimowy, standaryzowany kwestionariusz Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (Australia). Analiza rzetelności kwestionariusza, statystyka opisowa. Wyniki. Współczynnik Alfa Cronbacha: 0,905. 42% zna znaczenie terminu Evidence-based Practice (EBP), a dla 34% EBP stanowi nowoczesny model wykonywania zawodu. 36% zamierza korzystać z literatury naukowej w celu aktualizacji wiedzy, 41% twierdzi, że doniesienia naukowe są przydatne w praktyce zawodowej, a 33% twierdzi, że zastosowanie EBP poprawia jakość praktyki zawodowej. 39% twierdzi, że w praktyce zawodowej niektóre wymogi EBP mogą mieć ograniczone zastosowanie ze względów obiektywnych, 4% rozumie znaczenie pojęć: ryzyko względne, ryzyko bezwzględne oraz istotność statystyczna. Wnioski. 1. Zastosowany kwestionariusz jest efektywnym narzędziem do pomiaru wiedzy i postaw pielęgniarek wobec EBNP. 2. Postawy pielęgniarek wobec EBNP są pozytywne, jednakże wiedza na temat wymaga uzupełnienia. 3. Trudności w wykorzystywaniu EBNP w codziennej pracy mają charakter obiektywny i wymagają zmian rozwiązań systemowych w pracy pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (2): 177-182 Słowa kluczowe: badania naukowe; opieka pielęgniarska; rozwój zawodowy ABSTRACT Introduction. Modern nursing practice providing the most efficient care and patient safety should be based on evidence. Aim. To analyse the level of knowledge and attitudes towards Evidence-Based Nursing Practice (EBNP).
doi:10.5603/pp.2015.0030 fatcat:gx4kuq4mobf5bgkqjw6qbcyf4m