Filters
1 Hit in 0.033 sec

PASJA I KREATYWNOŚĆ JAKO DETERMINANTY ROZWOJU ZAWODOWEGO

Martyna Jędraszczyk
2016 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
ROZWOJU ZAWODOWEGO Z a r y s t r e ś c i: Uwarunkowania obecnego rynku pracy wymagają od ludzi aktywnych zawodowo umiejętności wyróżniania się. Pozwala to na podjęcie pracy dającej poczucie spełnienia, pozytywnie wpływającej na komfort życia. Stąd też zagadnieniami godnymi uwagi stały się pasja i kreatywność. Posiadanie tych atrybutów ułatwia odnalezienie ścieżki zawodowej umożliwiającej wykorzystywanie posiadanych predyspozycji i zainteresowań do realizacji planów życiowych. Poniższe
more » ... Poniższe opracowanie przedstawia istotę zarówno pasji, jak i kreatywności oraz ich wzajemną współzależność. Opis ten stanowi tło dla zasadniczej części, w której posługując się przykładami znanych osób realizujących swoje pasje zawodowe określony został wpływ pasji i kreatywności na rozwój kariery zawodowej. S ł o w a k l u c z o w e: pasja, kreatywność, kariera, życie zawodowe, samorealizacja, rozwój K l a s y f i k a c j a J E L: L21 WSTĘP Obecnie wykształcenie wyższe posiada 40,5 % społeczeństwa w grupie wiekowej 30-34,czyli znaczna część młodych ludzi aktywnych zawodowo. Jednak ze względu na rozwój gospodarki opartej na wiedzy legitymowanie się nim nie jest już wyróżnikiem, lecz koniecznością. W takich uwarunkowaniach konieczne jest znalezienie innego czynnika pozwalającego z sukcesem Abstract: The current labour market conditions require from active people the skills of distinguishing themselves. This allows for undertaking work giving a sense of accomplishment and positively affecting the quality of life. Hence, passion and creativity have become notable issues. Having these attributes makes it easier to find a career path that allows for use of the possessed abilities and interests to realize one's life plans. This paper presents the essence of both passion and creativity, and their mutual interdependence. This description provides the backdrop for the essential part, in which by using examples of famous people pursuing their career passions, the influence of passion and creativity for career development has been defined.
doi:10.12775/aunc_zarz.2016.020 fatcat:qvounggnsnejtcxk4xosnr7ce4