Filters
1 Hit in 0.037 sec

Use Of Noninvazive Positive Pressure Ventilation in a Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Due to Goodpasture's Syndrome

Bünyamin Sertoğullarından
2015 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Goodpasture sendromu alveolar hemoraji, progresif glomerulonefrit ve antiglomeruler bazal membran antikorları ile kendini gösterir. Sıklıkla mortal olabilen bir hastalıktır. 18 yaşında erken tanı ile remisyon sağlanan bir erkek olguyu bildiriyoruz. Vaka acil servise atipik pnönomi belirti ve bulguları ve balgamında kan varlığı ile başvurdu. Göğüs grafisi yama tarzında alveolar opasiteler gösterdi (Figür A). Profilaktik makrolid grubu antibiyoterapi ve bronkospazm için bronkodilatör tedavi
more » ... onkodilatör tedavi verildi. Vakada Goodpasture sendromun (GPS)'dan şüphelenildi. Anti-glomerüler bazal membran (AGBM) antikor testi gönderildi. Atipik pnömoni rezolüsyon döneminde olguda massif alveolar hemoraji gelişti. Laboratuar incelemesi proteinüri 20 mg/dl, Anemi 8 g/dl, Hemotorit %25, mikroskobik hematüri 350/HPF gösterdi. AGBM antikor testi pozitif bulundu. GPS tanısı konuldu. Olguya erken dönemde metilprednizolon ve siklofosfamid ile immunsupresif ve plazmaferez tedavisi başlandı. Şiddetli hipoksemi için noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPBV) uygulandı. Plazmaferez tedavisi sürerken hemolitik anemi ve trombositopeni gelişti. Erken başlanan tedavi remisyonla sonuçlandı. Sonuç olarak GPS erken tanı ve NİPBV 'u içeren uygun tedavilerle iyi bir prognoza sahip olabilir. Abstract Antiglomerular basement membrane antibody disease is manifested by progressive glomerulonephritis, intraalveolar hemorrhage and antiglomerular basement membrane antibodies. It is frequently characterized by mortality. We present a case of a 18 year-old young showing remission by early diagnosis. The patient was admitted to emergency department with symptoms and findings of atypic pneumonia with bloody sputum. Chest radiography detected patchy alveolar opacities ( Figure A ). An ampric antibacterial treatment was given including macrolide, and bronchodilators because of bronchospasm. The patient was suspected for goodpasture's syndrome (GPS). Anti-glomerular basement membrane (AGBM) antibodies test was send. He developed massive alveolar haemorrhage in the resolution phase of atypic pneumonia. Laboratory examination revealed proteinuria of 20 mg/ dl, anemia Hb of 8 g/dl, hematocrit of 25%, microscopic hematuria of 350 erythrocite /HPF. AGBM antibodies was found as positive. GPS was diagnosed. Early immunosuppressive treatment with pulse methylprednisolone and cyclophosphamide and plazmaferez was started. Noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) was used for severe hypoxemia. Haemolytic anemia and thrombocytopenia developed under plasmaphresis treatment. Early treatment resulted with remmission. In conclusion, the current case showed that Goodpasture's syndrome may have a favorable prognosis with early diagnosis and proper treatments including NPPV.
doi:10.4328/jcam.1078 fatcat:k2ow5rqdo5abxksblzqwwdh4n4