Filters
1 Hit in 0.035 sec

DİVAN ŞİİRİNDE ASÂKİR-İ MANSURE ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Nurettin ÇALIŞKAN
2019 Journal of International Social Research  
Öz Edebiyat, tarih ve sosyoloji araştırmaları için tamamlayıcı bilgi kaynağıdır. Osmanlı tarihinin tevarihnâme, vekayiname vb. kaynaklarında vak'alar ve tasvir edilen hadiseler katî bir üslup ile aktarılır. Aynı tarihi bilgi şiirin tabiatı gereği şairin muhayyilesinde değişime uğrar ve nesnelliğini kaybeder. Bu çalışmada Mehmet Nazif, Leyla Hanım ve Aynî'nin Asâkir-i Mansure hakkındaki manzumelerinin tahlili ve dönemin bir değerlendirmesi yapılacaktır. Devlet-i Aliye, 17. yüzyıldan itibaren sık
more » ... yıldan itibaren sık sık yapısal buhranlara maruz kalmıştır. Bunlardan biri, II. Mahmud'un Ocağı ilgası ile sonuçlanan yeniçeri ayaklanmalarıdır. İlgadan sonra Asâkir-i Hassa ve Mansure ordusunun kurulma sürecinin etkileri de ağır olmuştur. Ocağın lağvı ve yeni ordu, dönemin bazı şairleri tarafından methedilmiştir. Hırka-i Saadet Dairesi serhademesi olan Mehmet Nazif, sürecin içinde bulunmuş ve divanının sonundaki Emâre-i Zafer mesnevisinde çok sayıda şiir ile ilga ve yeni ordunun meşruiyetini temine katkı vermiştir. Abstract Literature is a complementary source of information for research in history and sociology. Cases and events described in the sources of Ottoman history like tevarihnâme, or vekayiname are told in a strict manner. The same historical knowledge changes in the poet's imagination due to the nature of the poem and loses its objectivity. In this study, Mehmet Nazif, Leyla Hanım and Ayni's poems about Asakir-i Mansure will be analyzed and an evaluation of the period will be made. Devlet-i Aliye was frequently subjected to structural depressions since the 17th century. One of the most severe depressions was the janissary uprisings whose last one resulted in the abolition of janissary military system by Mahmud II. After the resurgence, a new army was established under the name of Asakir-i Hassa and Mansure, but the effects of the destruction caused by the process were severe. Like the abolishment of the guild of janissaries, the new army was praised by some poets of the period. Mehmet Nazif was probably a witness to the two processes as an officer working in the Hirka-i Saadet office of Topkapı Palace. He contributed to the legitimacy of the both changes with numerous poems in his Divan and booklet titled "the Emâre-i Zafer"
doi:10.17719/jisr.2019.3805 fatcat:hhb7rz4mtzcaldfntvecdghqxe