Filters
1 Hit in 0.027 sec

Polish Abstracts / Polnische Zusammenfassungen
Abstrakty

Editor
2014 European Journal of Mental Health  
My Special Prayer": Self, Bóg i modlitwa: Artykuł opisuje wpływ samouwielbienia, jednej z cech osobowości typowej dla społeczeństw egocentrycznych, na formę religijnych zachowań. Dzisiejsza kultura zachodnia uznawana jest na ogół za mobilizującą do samorealizacji i ekspresywnie indywidualistyczną. Najbardziej charakterystyczną normą zachowania w tym wzorcu jest skłonność ludzi do przypisywania sobie cech boskich. W psychologii nazywa się to narcyzmem. Szerokie spektrum narcyzmu ukazuje, że
more » ... mu ukazuje, że próby przypisywania sobie cech boskich nie zawsze zwieńczone są sukcesem. Osoby narcystyczne wybrażają sobie, że mogłyby się znaleźć na jednej płaszczyźnie z bogami, jedocześnie ich samoocena jest zbyt labilna, by te starania mogły dać efekt. Sukces dążeń narcystycznych ma wpływ na praktyki religijne, na przykład na modlitwę. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań empirycznych oraz studium przypadku przedstawiamy współzależność między samouwielbieniem, narcyzmem i modlitwą. Ci, którzy doszli do stanu samouwielbienia, modlą się inaczej od tych, którzy go nie osiągnęli. Pierwsza grupa kieruje swoje modlitwy do samych siebie lub do bezimiennej siły wyższej, druga grupa do Boga osobowego. Słowa kluczowe: egocentryzm, self, jawne lub skrywane samouwielbienie, modlitwa, narcyzm Ferenc Köteles & Péter siMor (s. 20) Obawa o zdrowie, amplifikacja sensorów somatycznych, lęk o stan zdrowia, a stan dobrobytu w życiu współczesnym: Badanie przekrojowe: Celem badania było rozpoznanie związku pomiędzy obawą o zdrowie, amplifikacją sensorów somatycznych, lękiem o stan zdrowia , a stanem dobrobytu w życiu współczesnym. Przekrojowe badanie ankietowe objęło 180 pacjentów pozostających pod opieką lekarza (przeciętna wieku: 48.2 ± 15.76 lat) i 344 studentów z niższych roczników (przeciętna wieku: 21.5 ± 2.09 lat), którzy wypełnili ankiety Skali Obaw o Stan Zdrowia, Skalę Amplifikacji Sensorów Somatycznych, skróconą wersję Kwestionariusza Stanu Lęku o Zdrowie, Kwestionariusz Emocji Pozytywnych i Negatywnych oraz Kwestionariusz WHO-5. Badanie wykazało, że amplifikacja sensorów somatycznych i lęk o stan zdrowia są powiązane ze współczesnymi obawami o zdrowie niezależnie od siebie. Pomiędzy lękiem o stan zdrowia a dobrym samopoczuciem psychicznym istnieje stosunek odwrotnie proporcjonalny. Według wyników analizy korelacyjnej odwieczna obawa o zdrowie nie korelowała z dobrym samopoczuciem i pozostawała w słabej więzi dodatniej z pozytywnym afektem, w badaniu regresyjnym natomiast, po skontrolowaniu z obiema zmiennymi, pozytywnie łączyły się zmienne socjalno-ekonomiczne, afekt negatywny i lęk o stan zdrowia. Odwieczną obawę o zdrowie uważa się z reguły za źle zaadaptowaną (maladaptywną) strukturę kognitywną, ale w świetle obecnych wyników być może należy przemyśleć to stanowisko. Słowa kluczowe: amplifikacja sensorów somatycznych, lęk o stan zdrowia, stan dobrobytu, obserwacja kontrolna
doi:10.5708/ejmh.9.2014.1.abs.pl fatcat:eur32eyrlbb6lkldmlv77ek3ge