Filters
1 Hit in 0.049 sec

Heidegger's metapolitics

Rastko Jovanov
2016 Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  
Универзитет у Београду Институт за филозофију и друштвену теорију Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја jo va nov @in stifdt.bg .ac .rs ре во лу ци је у Не мач кој 30-их го ди на про шлог ве ка. Био је за ве ден и -ка ко су нам то не дав но пре до чи ли ње го ви при ват ни за пи си у тзв. "цр ним свеска ма" -пој мо ви ма и фи гу ра ма соп стве ног ми шље ња. Пи та ње је, да кле, ка ко је Хај де гер до пу стио се би да га за ве ду. Реч је о за во ђе њу Хај де ге ра, о ње го вом соп стве
more » ... ње го вом соп стве ном за во ђе њу, о са мо за во ђе њу. Мо жда је нај ви ше реч о оним скре та њи ма, лу та њи ма, а не са мо пу кој заблуди (Irr nis se, а не Irr tum) ко је Хај де гер при пи су је са мој исто ри ји би ћа, а ко ја, по ред не мач ког са бира ња (Ver sam mlung) и мо дер не тех ни ке на вр хун цу за пад ног ме та фи зич ког ми шље ња, об у хва та и ње га као чу ва ра (Hütter) Би ћа. 2 Ка ко је Хај де гер, пре ма то ме, ус пео да по гре ши? Ка ко га је ње го ва фи ло зоф ска ми сао за ве ла? То су пи та ња на ко је ће овај рад по ку ша ти да од го во ри у све тлу но во о бја вље них "цр них све за ка". То је та ко ђе и за да так ко ји нам је за дат. Сâм Хај де гер пост хум но га је по ста вио на сто го ди шњи цу по чет ка Пр вог свет ског ра та са за вр шним то мо ви ма ње го вих де ла. Да туми у овом слу ча ју ни су не ва жни. Од мах ће мо ви де ти ко ји су то да ту ми ко је Хај де гер по ми ње у сво јим бе ле шка ма. Па жњу сва ка ко тре ба обра ти ти, мо жда и ви ше, на да ту ме ко је не по ми ње, ко је из о ста вља. Хај де ге ров од нос пре ма по ли ти ци ов де ће се про ми шља ти од ње говог "дру гог"; упра во оног што он по ку ша ва да ис кљу чи, не ги ра, да му оду зме те о риј ску ва жност и ак ту ел ну жи вот ност, а ко је га, он да, од мах оп се да. На и ме, по сред ством пој ма "ме та по ли ти ке" Хај де гер по ку ша ва да де кон стру и ше мо дер ну по ли ти ку, и то упра во на осно ву са ме има нент не ло ги ке ко ја је у мо дер ни во ди ла раз ма тра ње од но са ин ди ви дуе и дру штва. Хај де гер од у ста је од не га тив ног схва та ња сло бо де и -у рас пра ви (Au se i nan der set zungи) са Хе ге ло вом и Шми то вом по ли тич ком фи ло зо фи јом у пре да ва њи ма 1933. и 1934. -вра ћа се ан тич ком, по зи тив ном схва та њу као су де ло ва њу и са би ра њу [Ver sam mlung]. Али у са свим осо бе ном сми слу. На и ме, ду хов но уче шће у тзв. "кон зер ва тив ној ре во лу ци ји" пред по че так Дру гог свет ског ра да по след ња је по сле ди ца јед не осо бе не ли ни је не мач ке фи ло зо фи је ко ја ће по ли тич ку бор бу све сти на ду хов ну. 3 Ме та по ли ти ка не ће пред ста вља ти, ка ко ће се по ку ша ти по ка за ти у овом ра ду, ни ка кву нат по ли ти ку, не ко те о риј ско раз ма тра ње, ни ти оправ да ње по ли ти ке. Тај
doi:10.2298/zmsdn1656229j fatcat:sylnozflf5cmffu7j6et5ojioi