Filters
1 Hit in 0.028 sec

INTERNATIONAL SPORTS LAW: DOCTRINAL BASIS

S.S. Andreichenko
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
С.С., д.ю.н., доцентка, професорка кафедри міжнародного та європейського права Національний університет «Одеська юридична академія» У статті висвітлюються підходи до розуміння міжнародного спортивного права. Пропонується вузька та широка інтерпретація поняття «міжнародне спортивне право». Обґрунтовується, що міжнародне спортивне право у вузькому значенні є системою міжнародно-правових норм, що регулюють міжнародне співробітництво суб'єктів міжнародного права у галузі спорту на універсальному та
more » ... а універсальному та регіональному рівнях й застосовуються до певного кола відносин, як-то: боротьба з апартеїдом та іншими формами дискримінації у спорті; боротьба з допінгом у спорті; визнання «права на спорт» як права людини; підтримання миру під час Олімпійських ігор, запобігання й боротьба з насильством у зв'язку зі спортивними подіями. У цьому разі відносини мають традиційний для міжнародного публічного права горизонтальний характер, і міжнародне спортивне право можна розглядати як галузь міжнародного публічного права. З'ясовано, що під час розгляду міжнародного спортивного права у широкому значенні слід передусім ураховувати, що міжнародна спортивна діяльність активно розвивається завдяки Олімпійському руху, що включає структури, які є не міждержавними, а неурядовими (зокрема, Міжнародний олімпійський комітет та міжнародні спортивні федерації). Для позначення усього широкого комплексу норм, спрямованих на регулювання міжнародних спортивних відносин, що виходять за рамки взаємодії між державами та міжнародними міжурядовими організаціями у сфері спорту та є транснаціональними за своїм характером, можна використовувати концепцію «транснаціонального спортивного права», ядро якого становить lex sportiva. Обґрунтовується, що основою lex sportiva є рішення Спортивного арбітражного суду, що є обов'язковими для сторін і підлягають виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень і є керівництвом для майбутніх справ, а також рішення Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій, діяльність яких разом сприяє інтенсивному розвитку міжнародного спортивного співробітництва. Ключові слова: спортивне право, міжнародне спортивне право, lex sportiva, Олімпійський рух, Спортивний арбітражний суд. The article highlights the approaches to the understanding of international sports law. Strict and broad interpretations of the concept of "international sports law" are proposed. It is substantiated that international sports law in the "strict" sense is a system of international norms which regulate international cooperation of subjects of international law in the sports field at the universal and regional levels, and apply to a range of relations, such as the struggle against apartheid and other forms of discrimination in sport; fight against doping in sports; recognition of the "right to sport" as a human right; maintaining peace during the Olympic Games, preventing and combating violence in connection with sporting events. In this case, legal relations are horizontal, that is traditional for public international law, and international sports law can be considered as a branch of public international law. Should be taken into account when considering the international sports law in a broad sense, that international sports activities are developing through the Olympic Movement, which includes structures that are not interstate but non-governmental (in particular, the International Olympic Committee and international sports federation). To denote a wide range of norms aimed at regulating international sports relations that go beyond the interaction between states and international intergovernmental organizations in the sports field, and are transnational in nature, the concept of "transnational sports law" the core of which is lex sportive, can be used. It is argued that the basis of the lex sportiva are the decisions of the Court of Arbitration for Sport, which are binding on the parties and enforceable under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, and guide for future cases, as well as the decisions of the International Olympic Committee and international sports federations, whose activities together contribute to the intensive development of international sports cooperation.
doi:10.32782/2524-0374/2020-4/89 fatcat:ygn7vy44z5djffwce5ntyrqcly