Filters
1 Hit in 0.046 sec

Yaşam Doyumunun İş Doyumuna Etkisinde Sosyal Zekanın Aracı Rolü

Ayhan Bayram, Özcan ELEVLİ
2019 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı belediye çalışanlarında yaşam doyumunun iş doyumu üzerindeki etkisinde sosyal zekanın aracılık etkisini belirlemektir. Kolayda örnekleme yöntemine göre Giresun merkez ve çeşitli ilçe belediyelerde çalışanlara anket yapılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Giresun merkez ve çeşitli ilçe belediyelerde çalışan toplam 255 çalışan ankete katılmış, hatalı ve eksik olanlar elendikten sonra 252 ankete analiz uygulanmıştır. Katılımcılardan demografik etkenlerle ilgili 9,
more » ... enlerle ilgili 9, yaşam doyumuyla ilgili 5, iş doyumuyla ilgili 14 ve sosyal zeka ile ilgili 21 ifadeyi cevaplamaları istenilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24 programı, Amos 24 programı ve Process makrosu kullanılarak analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda yaşam doyumunun, iş doyumu ve sosyal zeka üzerinde; sosyal zekanın iş doyumu üzerinde pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, yaşam doyumunun iş doyumu üzerindeki etkisinde sosyal zekanın kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmüştür. Abstract The aim of this study is to determine the mediating effect of social intelligence on the effect of life satisfaction on job satisfaction in municipal employees. According to the easy sampling method, the data obtained by surveying the employees in Giresun center and various district municipalities were analyzed. A total of 255 employees from Giresun center and various district municipalities
doi:10.11616/basbed.vi.525166 fatcat:zuqfae3rk5abrml45hhiz3oq2q