Filters
1 Hit in 0.039 sec

A collection of Litera for Volume 14, Issue 1

Editorial Office
1993 Literator  
^9 Kortverhaal Mariana Venter An exercise in futility 133 Rubriek vir skeppende werk Met die afdeling Litera tree ons toe tot die mark vir skeppende werk in al die tale waar daar normaalweg in Literator geskryf word. Dit is die wens van die Redaksie dat die gedigte en kortverhale wat hierby verskyn, baie gedigte, kortverhale en prosa-en dram afragm ente in ander inheem se tale sal roep, sodat hierdie blad één geïntegreerde beeld van die k orter skryfwerk van jong Suid-Afrikaanse skrywers kan
more » ... nse skrywers kan Bied. Dit is met vreugde dat ons die uitnodiging aan veral digters en kortverhaalskrywers rig om skeppende werk voor te lê vir plasing in hierdie rubriek, m et die voorbenoud dat ons nie oor die m annekrag beskik om daaroor te korrespondeer nie. Bydraes in viervoud moet in dubbelspasiëring getik wees, met die naam en adres van die insender regs bo aan die eerste blad van gekramde tekste en op elke losbladvel wat gestuur word. Stuur alle bydraes aan die H oofredakteur, Literator (629), Buro vir W etenskaplike Tydskrifte, Privaatsak X6001, Potchefstroom 2520. Scction for creative writing In introducing the section Litera we are entering the market for creative work in all the languages that Literator normally caters for. It is the wish of the Editorial Board that the poem s and short stories printed in this issue will only be the precursor of many poems, short stories, prose and dram a fragments in all tne indigenous languages, so that the journal will be able to present one integrated image of the short pieces of writing wnich young South Africans can offer.
doi:10.4102/lit.v14i1.696 fatcat:6jlwccfasracpdsaodvkwyicny