Filters
1 Hit in 0.061 sec

Towards a biography of Toma Zivanovic

Ivan Jankovic
2016 Pravni Zapisi  
Ključne reči: Toma Živanović, krivično pravo, kriminologija, sintetička filozofija prava, triparticija, međunarodni kongresi, Međunarodno udruženje za krivično pravo, Nobelova nagrada *** Jedva da u Srbiji ima pravnika koji nije čuo za Tomu Živanovića, i to kao učenjaka svetskog glasa koji je "revolucionisao" krivično pravo (uvođenjem triparticije) i konstruisao složen sistem sintetičke filozofije prava. * Advokat u penziji e-mail: ijank@eunet.rs 1 Dugujem zahvalnost Aleksandru Molnaru, Tatjani
more » ... ru Molnaru, Tatjani Papić i Vladimiru Đeriću, koji su pročitali jednu raniju verziju ovoga rada i dali mi korisne primedbe i savete. Oni, naravno, ne snose nikakvu odgovornost za preostale greške, nezgrapnosti i neutemeljenosti. Zahvalan sam i anonimnim recenzentima, kao i anonimnoj osobi koja je lektorisala tekst, jer su uočili nekolike greške i omaške.
doi:10.5937/pravzap0-11185 fatcat:qq6heqlm5jbyzja3kj3efr7apa