Filters
1 Hit in 0.039 sec

3 Fazlı Asenkron Motorun Farklı Çalışma Koşulları Altındaki Tepkisinin Vektör Kontrol Tekniği ile Analizi

Muhammet DEMİRBAŞ, Mustafa DURSUN
2020 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Asenkron motorlar yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Tasarımları güvenilir ve ucuz olmasıyla birlikte kontrolü zordur. Bu nedenle kontrol sistemini basitleştirmek amacıyla çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden birisi de Vektör Kontrol (Alan Yönlendirmeli Kontrol) dür. Bu çalışmada 3 fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun doğrudan, kapalı çevrim, vektör kontrol tasarımı Matlab/Simulink ortamında yapılmıştır. Belirlenen sabit bir referans hıza ulaşma durumu, belirli
more » ... umu, belirli aralıklarla değişen referans hızlara ulaşma durumu, devreye yük alındığı durumda daha önce belirlenmiş referans hıza tekrar ulaşma durumu gibi durumlar incelenmiş ve asenkron motorun referans hızlara rahatlıkla ulaştığı görülmüştür. Tasarımın doğruluğu ve işe yararlığı ispatlanmıştır. ABSTRACT Asynchronous motors have wide usage areas. Its designs are reliable and cheap, but control is difficult. Therefore, various systems have been developed to simplify the control system. One of these systems is Vector Control (Field Oriented Control). In this study, the direct, closed loop, vector control design of a 3 phase squirrel cage asynchronous motor was made in Matlab / Simulink environment. The conditions such as reaching a specified fixed reference speed, the situation of reaching the reference speed changing at certain intervals, the situation of reaching the previously determined reference speed when the load is switched on were examined and it was seen that the asynchronous motor reached the reference speeds easily. The accuracy and usefulness of the design has been proven.
doi:10.29130/dubited.763938 fatcat:rpl64mj5hvafxcp3474fhio2fe