Filters
1 Hit in 0.045 sec

DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS

Mehmet Çakır
2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de lisansüstü tezi olarak hazırlanan çalışmalarda "demokrasi" hususunun hangi sıklıkla konu edindiğini belirlemektir. Çalışma üç yönüyle önem taşımaktadır. Öncelikle demokrasi kavramının lisansüstü eğitimi gören bireylerde lisansüstü tezlerine konu edinme sıklığını belirlemek; özellikle 1980 darbesinden sonra "demokrasi" üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaşıp yoğunlaşmadığının lisansüstü tezler yönüyle tespit etmek; sonraki yıllarda "demokrasi" üzerine
more » ... okrasi" üzerine çalışacak bireylere kategorik bilgi sunmak yönüyle önemlidir. Ayrıca bu çalışma, "demokrasi" temalı lisansüstü tezlerin cinsiyete, yıllara ve üniversitelere göre değişim durumlarını görmek ve demokrasi kavramının hangi disiplinlerde daha çok çalışıldığını belirlemek istemesiyle önem taşımaktadır. Bu çalışma betimleyici bir araştırma yöntemi ve doküman analizi tekniği ile hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda demokrasi temalı lisansüstü tezlerin oranında yıldan yıla önemli artışların olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, 2010 yılında "demokrasi" temalı Yüksek Lisans tezlerinin diğer yıllara oranla en yüksek seviyeye ulaştığı görülmüştür. 2005 yılında doktora tezi olarak demokrasi temalı bir çalışmanın yazılmaması araştırmanın dikkat çekici noktalarındandır. Ayrıca araştırmanın evreni dikkate alındığında demokrasi temalı lisansüstü tezlerin Sosyal Bilimler alanında yapılan lisansüstü tezlere oranının yaklaşık % 0,30 olduğu belirlenmiştir. Abstract The main purpose of the study is to determine how often the 'democracy' question is mentioned in studies prepared as graduate thesis in Turkey. The study matters by three aspects. Firstly, to determine the mentioning frequency of democracy term in graduate thesis by individuals study in higher education; to determine if the studies about 'democracy' multiplied or not after the 1980 coup via graduate thesis; and it is important in terms of presenting information to people who will study on democracy in the later years. Moreover this study matters in terms of willing to see the changing situation of graduate thesis democracy-themed in regard to social gender, years 1 Dr. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, E-Posta: mehnfmet@gmail.com. Demokrasi Söylemi: Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma Mehmet ÇAKIR 313 and universities and to determine which disciplines the democracy is studied in. This study is prepared by a descriptive research method and document analysis technique. It was observed that there were no significant increases in the rate of graduate thesis democracy-themed at the end of the study. Nevertheless, it was seen that master thesis democracy-themed in 2010 reached the highest level compared to other years. The fact that a doctoral dissertation on democracy was not written in 2005 is a remarkable point of research. Moreover, when the universe of research is taken into consideration, it is determined that the ratio of graduate thesis democracy-themed to graduate studies in social sciences is about 0.30%.
doi:10.20875/makusobed.301461 fatcat:t34m6cqgg5hjneomq7cjolsija