Filters
1 Hit in 0.036 sec

Modified percutaneous fixation for displaced intra-articular calcaneal fractures

Emre Baca
2019 Joint Diseases and Related Surgery  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının hızlı, daha az karmaşık ve modifiye edilmiş perkütan bir teknikle cerrahi olarak tedavisinin sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Mayıs 2012 ve Haziran 2016 tarihleri arasında kliniğimize kalkaneus kırığı nedeniyle başvuran ve iki çapraz Schanz vidası ile kapalı redüksiyon ve perkütan tespit kullanılarak ameliyat edilen 114 hasta (86 erkek, 28 kadın; ort. yaş 39 yıl; dağılım, 16-66 yıl) dahil
more » ... 16-66 yıl) dahil edildi. Travma tipi, ek yaralanmalar, tıbbi komorbiditeler, ameliyat öncesi ve sonrası dönem, ameliyat süresi, kemik iyileşmesine kadar geçen süre, komplikasyonlar, ameliyat sonrası fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat sonrası Bohler açısı ölçümlerindeki artış ameliyat öncesi değerlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.001; p<0.01). Sanders sınıflamasına göre yedi ayak (%5.3) tip II, 76 ayak (%57.57) tip III ve 49 ayak (%37.12) tip IV idi. Ortalama Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skoru 80.4 (dağılım, 47-92) idi. Sanders sınıflamasına göre ortalama AOFAS skorları tip II için 81.25, tip III için 81.88 ve tip IV için 80.19 idi. Ortalama ameliyat süresi 8±1.5 dakika idi. Sonuç: Modifiye perkütan teknik ile açık redüksiyonun kontrendike olduğu durumlarda bile iyi sonuçlar alınabilir. Dizilimin sağlanması ve çökmüş eklem içi parçanın yükseltilmesi, anatomik redüksiyon olmadan iyi orta dönem sonuçları için yeterli olabilir. Anahtar sözcükler: Kalkaneus kırığı, eklem içi kırık, minimal invaziv cerrahi, perkütan tespit. ABSTRACT Objectives: This study aims to review the results of surgically treated displaced intra-articular calcaneal fractures with a fast, less complicated, and modified percutaneous technique. Patients and methods: This retrospective study included 114 patients (86 males, 28 females; mean age 39 years; range, 16 to 66 years) admitted to our clinic for calcaneal fractures between May 2012 and June 2016 and operated using closed reduction and percutaneous fixation with two crossed Schanz pins. Trauma type, additional injuries, medical comorbidities, pre-and postoperative period, duration of operation, time to bone healing, complications, postoperative functional and radiological results were evaluated. Results: The increase in the postoperative Bohler's angle measurements was statistically significant compared to preoperative values (p= 0.001; p<0.01). According to Sanders classification, seven feet (5.3%) were type II, 76 feet (57.57%) were type III, and 49 feet (37.12%) were type IV. The mean American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score was 80.4 (range, 47 to 92). According to Sanders classification, the mean AOFAS scores were 81.25 for type II, 81.88 for type III, and 80.19 for type IV. Mean duration of operation was 8±1.5 minutes. Conclusion: Modified percutaneous fixation can give good results, even when open reduction is contraindicated. Maintaining the alignment and elevating the depressed intraarticular fragment may be sufficient for good mid-term results without anatomic reduction.
doi:10.5606/ehc.2019.66386 fatcat:nlsiy5fdwzaqlisbjd2cefevfa