Filters
1 Hit in 0.046 sec

MARKA KAVRAMININ ŞEHİR MARKALAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ; KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Tuğba OKAY
2017 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın temel amacı, Konya şehrinin mevcut varlık ve faaliyetlerin düzeyini belirlemek ve bu varlık ve faaliyetlerin şehrin markalaşmasındaki etkisini ölçmek için bir ön araştırma yaparak şehirdeki her kesime ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlamaktır. Bu çalışmada, öncelikle marka kavramı tanımlanmıştır. Daha sonra şehirsel fonksiyonların sunumu ve yerel halkın, firmaların, turistlerin ve diğer ziyaretçilerin taleplerinin en uygun koşullarda dengelenmesi için uygulanan aktiviteler
more » ... anan aktiviteler bütünü olarak mekân pazarlaması kavramı tanımlanıp mekân pazarlamasına ilişkin temel kavramlar detaylandırılmıştır. Son olarak da bir şehrin gücünün pazar ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmesini sağlamak, güçlü, olumlu ve farklı itibarının o şehre kalıcı bir avantaj getirmesini sağlamayı temel alan bir anlayış olan şehir markası kavramı, şehir markasının unsurları ve şehir markası oluşturma süreci detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, şehir markası modelinde bulunan yerel yönetim ve dış ilişkiler, kültür, tarihi miras ve doğal güzellikler, eğitim ve spor, yatırım ve yerleşim, insan, mesafe, turizm, kongre ve aktiviteler, özel sektör ve diğer kurumlar alt bileşenlerinin şehir markası oluşturulmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Marka, Şehir Markası, Konya. Abstract The main purpose of this study is to determine the level of existing assets and activities of the city of Konya and to make a preliminary research to measure the effect of the activities on the city's urbanization, thus cutting the city's economic and social benefits. In this study, the concept of brand is defined first. Then list the details of the terms necessary for the presentation of the urban functions and the balance of local people, firms, tourists and other travel demands for optimal conditions. Lastly, the concept of city brand, city mark elements and city brand building process, which is an understanding based on providing a city with its power to marketing needs and providing a strong, positive and different reputation with a permanent advantage, has been examined in detail. As a result of this study, it has been determined that the sub-components of local brand and local relatives, culture, historical heritage and natural beauties, education and settlement, people and distance, tourism, congresses and activities. GİRİŞ Mevcut çalışma şehir markalaşma süreçlerini Konya şehri örneği üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde Marka kavramı, faydaları, kimliği ve marka değeri ve marka stratejileri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, şehir markalaşması kavramı ve markalaşmanın şehirlere katkıları ile ilişkili diğer kavramlar incelenecektir. Son bölümde ise örnek şehir olarak seçilen Konya şehrinin, günümüz rekabet ortamında kendini diğer şehirlerarasından farklılaşan temel değerlerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi ile daha büyük şehirlerarasında farkındalık yaratıp, şehrin pazarlanması ve markalaşmasına yapılan anket çalışması ile ışık tutulmaya çalışılmıştır. 1.MARKA KAVRAMININ TANIMI Günümüz şartlarında, üretici ve tüketici arasındaki ilişki giderek değişikliğe uğramıştır. Bunun birçok nedeni vardır. En önemli neden teknolojik gelişmeler sebebi ile üretimde meydana gelen değişmelerdir. Bu durum tüketicilerin seçim yapmalarını zorlaştırmıştır. İşte bu noktada; tüketicilerle iletişim kurmak ve onlardan olumlu tepkiler alabilmek için markalaşma çabalarının önemi ortaya çıkmaktadır ( Elitok, 2003:2). Artık marka sadece ürünleri ya da paketlenmiş ürünleri ifade etmemektedir. Düşünce ve strateji ile ilgili kavramları da içermektedir. Bu durumda bir markayı marka yapan özellikler: gerçekçi veya duygusal, görülen ya da görülemeyen, gerçek ya da hayali özellikler olabilir (Knapp, 2000:663). Örneğin bir marka •
doi:10.17719/jisr.20175334186 fatcat:6upirvgnlfgjzgzjcw2usundre