Filters
1 Hit in 0.045 sec

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL EDUCATION

N. Malaniuk
2020 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Н. М. Маланюк кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Київського коледжу транспортної інфраструктури ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ Статтю присвячено дослідженню та пошуку ефективних педагогічних технологій у професійній освіті в умовах її неперервності. Проаналізовано дефініції «інновація», «технологізація», «педагогічна технологія», «інноваційна педагогічна технологія». Досліджено блоки, з яких складаються інноваційні процеси в
more » ... новаційні процеси в освіті. З'ясовано значення та роль інновацій в освіті (професійній освіті). Досліджено складові педагогічної технології: концептуальну, змістово-процесуальну та професійну. Проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення дефініції «педагогічна технологія» (В. Беспалько, М. Кларін, Б. Лихачев, В. Ортинський, В. Сластьонін, Н. Щуркова). Досліджено ознаки класифікацій педагогічних технологій. Проаналізовано класифікацію педагогічних технологій Г. Селевка. Висвітлено етапи еволюції дефініції «педагогічна технологія», а також рівні застосування її в педагогічній науці. Досліджено критерії технологічності та ознаки педагогічної технології. З'ясовано відмінність між дефініціями «педагогічна технологія» та «технологія навчання». Досліджено алгоритм для аналізу педагогічної технології: ідентифікація технології; назва технології; концептуальні засади; зміст освіти; діяльнісні характеристики; організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Проаналізовано педагогічні технології, які доцільно впроваджувати в закладах професійної освіти: професійно-орієнтовані, інформаційно-рефлексивні, професійно-розвивальні та професійно-практичні. Встановлено та проаналізовано етапи реалізації педагогічної технології в закладах професійної освіти: вибір технології відповідно до поставлених цілей, теоретична побудова технології (планування), практична реалізація, аналіз отриманих результатів (корекція). З'ясовано мету впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів професійної освіти. Проаналізовано причини пошуку та впровадження інноваційних педагогічних технологій в професійній освіті. Виокремлено інноваційні педагогічні технології, які базуються на принципах особистісно-орієнтованого навчання. Досліджено особливості вивчення дисциплін математичного циклу. Проаналізовано можливості додатку Desmos під час вивчення математики в закладах професійної освіти (обчислення, побудова графіків тощо). Ключові слова: інновація, технологізація, педагогічна технологія, інноваційна педагогічна технологія, професійна освіта.
doi:10.32840/1992-5786.2020.70-3.21 fatcat:h63s3zspxnfffc4mkdfct4xnqy