Filters
1 Hit in 0.033 sec

WIERTNICTWO NAFTA GAZ • TOM 28 • ZESZYT 1–2 • 2011 * Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków ** Praca wykonana w ramach badañ statutowych Katedry In¿ynierii Naftowej ZMIANY WSPÓ£CZYNNIKA PRZEWODNOŒCI HYDRODYNAMICZNEJ W UTWORACH MIOCENU AUTOCHTONICZNEGO ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW TESTÓW Z£O¯OWYCH I POMIARÓW GEOFIZYKI WIERTNICZEJ**

Stanis³aw Dubiel, Adam Zubrzycki
unpublished
fatcat:wz7h3hw2ufdh5ghdl6kpr63ocu