Filters
1 Hit in 0.041 sec

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ РІЗНИХ ДОЗАХ І СТРОКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ

Г. М. Господаренко, О. Д. Черно, В. В. Любич, Я. С. Рябовол, В. Г. Крижанівський
2020 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Висвітлено результати досліджень впливу застосування різних доз та строків застосування азотних добрив на врожайність, фізичні та технологічні показники якості зерна пшениці м'якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. З'ясовано, що використовуючи азотні піджив-лення, можна підвищити врожайність на 3–54 %. У разі внесення азотних добрив дозою 150 кг/га у три строки не одержано достовірного приросту врожаю порівняно з внесенням азотних добрив у фазу кущіння та виходу у трубку дозою
more » ... ду у трубку дозою 120 кг/га д. р. Зі збільшенням доз добрив окупність 1 кг д. р. приростом врожаю зменшувалася. Встановлено дуже сильний кореляційний зв'язок (R = 0,98 ) між масою 1000 зерен і врожайністю. Не виявлено істотного впливу доз і строків застосування азотних добрив на показник натури зерна. Тіснота зв'язку за коефіцієнтом кореляції між масою 1000 зерен і натурою зерна була сильною (R = 0,7). Істотні прирости вмісту білка і клейковини одержано у разі внесення азотних добрив дозою N60 + N60 у фазу кущіння та виходу у трубку. Достовірність апрок-симації між вмістом білка в зерні пшениці озимої та інтенсифікацією удобрення мала високий рі-вень (R2 = 0,89). Показник стабільності вмісту клейковини за роками вирощування мав тенденцію до зниження зі збільшенням доз добрив. Встановлено, що за показником седиментації сила борошна в усіх варіантах досліду була середньою, але мала достовірне збільшення, порівняно з ділянками без добрив. Виявлено дуже сильну кореляційну залежність (R = 0,99) між вмістом білка та показником седиментації. Вміст крохмалю мав тенденцію до зниження зі збільшенням доз добрив. Встановлено зворотну кореляційну залежність (R = -0,94) між вмістом білка і крохмалю.
doi:10.31210/visnyk2020.03.02 fatcat:ufu3ouss65h3fd6yoa5jay3clm