Filters
1 Hit in 0.28 sec

The Renewable Energy Strategy from the Perspective of Public Welfare
Стратегія розвитку відновлюваної енергетики з позицій суспільного добробуту

T. V. Kudin, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, S. P. Saiapin, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2020 Bìznes Inform  
© 2020 КуДІН Т. В., САЯПІН С. П. УДК 330.36+620.9:51-77 JEL: Q40 Кудін т. В., Саяпін С. п. Стратегія розвитку відновлюваної енергетики з позицій суспільного добробуту Показано основні світові тенденції у традиційній і відновлюваній енергетиці. За допомогою загальновизнаних стандартних показників порівнюється собівартість генерації одинці енергії з використанням традиційних і відновлюваних джерел. Наведено грошові оцінки впливу на довкілля традиційної енергетики. Надано стислий аналіз стану
more » ... й аналіз стану традиційної енергетики України та перспективи розвитку окремих галузей відновлюваної енергетики. При цьому показано, що внаслідок існуючого стану традиційної енергетики (ядерної, теплової, гідроенергетики) шлях розвитку відновлюваної енергетики є єдиним практично можливим виходом з надзвичайно складної ситуації. Термін експлуатації ядерної енергетики з урахуванням продовження закінчується до 2030 року. Теплова енергетика характеризується надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії і найбільшою серед країн Європи концентрацією небезпечних речовин у викидах у повітря. Порівняння перспективи розвитку сонячної та біоенергетики показало, що врахування позитивного впливу біоенергетики на стан довкілля повинно враховуватись при оцінці ефективності генерації. Якщо це не враховувати, то, виявляється, що біоенергетика має суттєво гірші показники економічної ефективності відносно сонячної та вітрової енергогенерації. На підставі побудови оптимізаційної моделі сонячної електрогенеруючої станції (СЕС) доведено, що показники ефективності інвестувань у сонячну енергетику покращуються зі зростанням встановленої потужності. Здійснено оцінки терміну окупності за різних величин річного споживання електроенергії домогосподарством залежно від величини встановленої потужності. Зроблено оцінки дисконтного прибутку проєкту за гарантований термін експлуатації. Показано, що інвестування в СЕС може бути використано населенням як ефективний фінансовий інструмент. Ключові слова: відновлювані джерела енергії, зелений тариф; сонячні електростанції, біоенергетика, домогосподарство, термін окупності. Кудін Тімур Валерійович -аспірант кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна) Саяпін Сергій Петрович -старший викладач кафедри інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна) E-mail: sayapin_sp@ukr.net УДК 330.36+620.9:51-77 JEL: Q40 Кудин Т. В., Саяпин С. П. Стратегия развития возобновляемой энергетики с позиций общественного благосостояния Показаны основные мировые тенденции в традиционной и возобновляемой энергетике. С помощью общепризнанных стандартных показателей сравнивается себестоимость генерации единицы энергии с использованием традиционных и возобновляемых источников. Приведены денежные оценки воздействия на окружающую среду традиционной энергетики. Предоставлены краткий анализ состояния традиционной энергетики Украины и перспективы развития отдельных отраслей возобновляемой энергетики. При этом показано, что в результате существующего состояния традиционной энергетики (ядерной, тепловой, гидроэнергетики) путь развития возобновляемой энергетики является единственным практически возможным выходом из сложнейшей ситуации. Срок эксплуатации ядерной энергетики с учетом продления заканчивается к 2030 году. Тепловая энергетика характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия и наибольшей среди стран Европы концентрацией опасных веществ в выбросах в атмосферу. Сравнение перспективы развития солнечной и биоэнергетики показало, что положительное влияние биоэнергетики на состояние окружающей среды должно учитываться при оценке эффективности генерации. Если это не учитывать, то, оказывается, биоэнергетика имеет существенно худшие показатели экономической эффективности относительно солнечной и ветровой энергогенерации. На основании построения оптимизационной модели солнечной электрогенерирующей станции (СЭС) доказано, что показатели эффективности вложений в солнечную энергетику улучшаются с ростом установленной мощности. Осуществлены оценки срока окупаемости при различных величинах годового потребления электроэнергии домохозяйством в зависимости от величины установленной мощности. Сделаны оценки дисконтной прибыли проекта по гарантированному сроку эксплуатации. Показано, что инвестирование в СЭС может быть использовано населением в качестве эффективного финансового инструмента. Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, зеленый тариф, солнечные электростанции, биоэнергетика, домохозяйство, срок окупаемости. Кудин Тимур Валерьевич -аспирант кафедры аграрного консалтинга и туризма, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина) Саяпин Сергей Петрович -старший преподаватель кафедры информационных систем, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (ул. ЕКОНОМІКА економіка Промисловості БІЗНЕСІНФОРМ № 4 '2020 www.business-inform.net UDC 330.36+620.9:51-77 JEL: Q40 Kudin T. V., Saiapin S. P. The Renewable Energy Strategy from the Perspective of Public Welfare The main global tendencies in both the traditional and the renewable energy are displayed. By means of the generally accepted standard indicators, the article compares the cost of generating a unit of energy using both the traditional and the renewable sources. Monetary estimates of the environmental impact of the traditional energy are presented. A brief analysis of the status of traditional energy in Ukraine and the prospects for the development of the separated renewable energy sectors are provided. In this, the authors show that as a result of the current status of the traditional energy industry (nuclear, thermal, hydropower) the path of development of renewable energy is the only practical way out of the most difficult situation. The life of nuclear power, taking into account the extension, ends by 2030. Thermal energy is characterized by an extremely low efficiency factor and the highest concentration of hazardous substances in the atmosphere among European countries. A comparison of the prospects for solar and bioenergy has shown that the positive impact of bioenergy on the environment should be taken into account when estimating the efficiency of generation. Should this be not taken into account, it turns out that bioenergy has significantly worse economic efficiency indicators relative to solar and wind power generation. Based on the construction of the optimization model of the solar power generation station (SPGS), it is proved that the efficiency of investments in solar energy is improving along with the growth of installed power. Estimates of the payback period at different amounts of annual electricity consumption by the household, depending on the amount of installed capacity, have been made. Estimates of the discount profit of the project for a guaranteed life of operation have been made. It is shown that investing in SPGSs can be used by the population as an efficient financial instrument.
doi:10.32983/2222-4459-2020-4-163-171 fatcat:63tclzd65zh5vhmfxzkxqgbgpm