Filters
1 Hit in 0.032 sec

The Prognostic Value of Hematological Parameters in Patients with Pulmonary Embolism

�ule Ta� G�len
2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: PE'li hastaların tanı anındaki ve tedavi sonrasındaki hemogram değerleri incelenerek, hematolojik parametrelerin tedavi yanıtı ve hastalığın prognozu ile ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında hastanemiz Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde PTE tanısı ile yatırılarak tedavi edilmiş toplam 48 hasta alındı. Olgu dosyaları dijital arşiv sisteminden retrospektif olarak incelendi ve demografik verileri, klinik değerlendirmeleri ile tanı
more » ... irmeleri ile tanı anındaki ve tedavi sonrasındaki hemogramları retrospektif olarak değerlendirildi. Hemogram parametrelerinden WBC, NLR, MPV'nin ölçümleri incelendi. İstatistiksel analizler için SPSS 17,0 programı ile Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U ve bağımsız grup t testleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza alınan toplam 48 hastanın ortalama yaşı 62.68 olup, 27'si (%56.2) erkek idi. Ortalama yatış süresi 9,2 gün olarak bulundu. Tanı anında NLR, MPV ve WBC ortanca değerleri sırasıyla 4.82 (3.04-9.32), 10.2 (7.40-11.8), 9215 (6507.5-13255) olup tedavi sonunda ise; 2.60 (1.82-3.74), 9.3 (7-12.9), 7265 (6125-8872.5) olarak bulundu. NLR, MPV ve WBC değerlerinin tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı düştüğü saptandı. (p <0,001) Tartışma: Çalışmamızın sonuçları nötrofil lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi ve beyaz kürenin pulmoner embolinin tanısı ve tedavi yanıtını gösteren prognostik inflamatuar belirteçler olabileceğini düşündürmektedir. Abstract Aim: By analyzing the hemogram values of patients with PE during and following the treatment, the relationships of hematological parameters with response to treatment and prognosis of the disease were investigated. Material and Method: Forty-eight patients, who were hospitalized and treated with the diagnosis of PTE in the Pulmonary Diseases Clinic of our hospital between December 2014 and December 2015, were included in the study. The patients' charts, located in the digital archive system, were analyzed retrospectively and demographic characteristics, clinical evaluations, and their hemogram results during and following the treatment were retrospectively evaluated. Among the hemogram parameters, the values of WBC,NLR and MPV were statistically analyzed. For statistical analysis, SPSS 17.0 software and the Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test and independent sample t test were used. Results: The average age of the 48 patients included in our study was 62.68, and 27 (56.2%) of them were males. The average duration of hospitalization was 9.2 days. The median values of NLR, MPV, and WBC at the time of diagnosis were 4.82 (3.04-9.32), 10.2 (7.40-11.8), and 9215 (6507.5-13255), respectively. Following treatment, these values were 2.60 (1.82-3.74), 9.3 (7-12.9), and 7265 (6125-8872.5), respectively. It was determined that the NLR, MPV, and WBC values were statistically significantly reduced following treatment (p <0,001). Discussion: Our study suggested that NLR,MPV and WBC can be used as prognostic inflammatory indicators for diagnosing and treating pulmonary embolism.
doi:10.4328/jcam.4800 fatcat:odceefggr5hnvpw4cxs3vcjzia