Filters
1 Hit in 0.047 sec

Borçlunun Haline Münasip Evi ve Bilirkişiye Başvurulması

Recep AKCAN
2012 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
Özet Ġcra ve Ġflas Kanunu m. 82/12 uyarınca, borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Evden anlaĢılması gereken, mahalli geleneklere göre mesken olarak oturulmaya elveriĢli yerlerdir. Bağımsız ev, apartman dairesi, bir ev veya apartman dairesindeki paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyet payı, meskendir. Bir evin borçlunun haline münasip olup olmadığı, borçlunun sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre, icra müdürü tarafından tespit edilir. Abstract According to the Article
more » ... ng to the Article 82/12 of the Enforcement and Bankruptcy Law the sutable house of the debter can not be levyied. What should be from a sutable house is the house that is suitable to resided according to the customs. An independent house, apartment flat, or share on a house or shared apartment flat is residence. Deciding whether the house
doi:10.15337/suhfd.2017.82 fatcat:svzyyvjz45cjxlxgcq6hohek3e