Filters
1 Hit in 0.045 sec

Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Firdevs SAVİ ÇAKAR, Hülya Yazıcı Okuyan
2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup, öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının çocuk istismarı ve ihmalinin
more » ... ı ve ihmalinin belirlenmesi, önlenmesi ve müdahale sürecine ilişkin bilgi ve becerilerinin yeterli düzeyde olmadığı, konuya ilişkin yasalar ve yönetmeliklerdeki rol ve sorumluklarının farkında olmadıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının bu konuda bilgi eksikliklerinin farkında oldukları ve yapılacak çalışmalara katılmaya istekli oldukları da görülmüştür. Bu durum eğitim fakülteleri başta olmak üzere diğer fakültelerde çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin çalışmalar ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle küçük çocuklarla çalışacak olan öğretmelerin bu konuda daha yetkin hale getirilmesi, öğretmen yetiştirme sürecinde çocuk istismarını önleme ve müdahale konusunda dersler okutulması katkı sağlayacaktır. Anahtar sözcükler: Çocuk istismarı ve ihmali, önleme ve müdahale, öğretmen adayları Abstract: The aim of this research is to analyse the opinions about child abuse and neglect of fourth graders attending various departments in faculty of education. The research was a qualitative research and carried out with teacher candidates. As a data collection tool, participants were applied with semistructured interview form by researchers, and acquired data was analysed with content analysis. As a result, in the study, it was determined that teacher candidates level of knowledge and skills related to determination, prevention and intervention process for child abuse and neglect were not at an adequate level. They were not aware of their roles and responsibilities related to the issueaccording to laws and regulations. At the same time, it was observed that candidate teachers were aware of their lack of knowledge and they were eager to participate in works to be done. This situation reveals that there is a need for studies and applications related to child abuse and neglect mainly in faculty of education and in other faculties. Especially, enhancing teachers who work with small children on this issue and giving courses on prevention and intervention for child abuse during teacher training process will contribute their skills.
doi:10.21764/maeuefd.332243 fatcat:fnb6d5lo7zbkdoux625lgkrn6q